Etický kodex

Kodex EIFM

Etický kodex

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše programy, ať už se jedná o postgraduální vzdělávání nebo jen doplňkové kurzy, jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi. Proto jsou naše studijní programy dostupné nejen v rámci Evropy, ale po celém světě díky jejich online podobě, což nám přináší rozmanitou kulturu absolventů, kteří v současné době reprezentují více než 100 národností.

AKADEMICKÝ PŘÍNOS

EIFM svou činností usiluje o vysokou kvalitu poskytovaného vzdělání skrze vysoké akademických standardy a důraz jak na individuální analýzu/kritické myšlení, tak na studium založené na vzájemné spolupráci jak studentů, tak profesorů a studentů. Ve všech postgraduálních studijních programech cílíme na rovnováhu mezi teoretickými a praktickými znalostmi a podporujeme multidisciplinární perspektivu.


AKADEMICKÁ INTEGRITA

Akademická integrita je jednou z nejvyšších hodnot, které v rámci EIFM ctíme, a na kterou klademe velký důraz. Jakákoliv forma plagiátorství či jiného nečestného chování v průběhu studia jsou ze strany EIFM ostře penalizovány a mohou vést až k vyloučení studenta z účasti na studiu. Dodržujeme zásady, postupy a veškeré procesy, které usilují o aktivní vzdělávání zúčastněné strany, stejně tak jako informujeme a odrazujeme všechny studenty od jakékoliv formy plagiátorství či jiné akademické nečestnosti.   
 
Plagiátorství je zneužití cizí práce tím, že ji vydáváte za svou vlastní. To zahrnuje mimo jiné:
• použití cizích slov bez řádného uvedení citace.
• parafrázování cizí práce bez řádného uvedení citace.
• Spolupráce s jinou osobou a nepřiznání její práce nebo příspěvku.
 
Ostražitý postup a kontrolu plagiátorství uplatňujeme v rámci celého studia, zejména u studentských prací, závěrečných projektů a diplomových prací, případně případových studií, které na studium navazují.
 
Za akademickou nečestnost poté považujeme jakékoli chování nebo jednání, jehož cílem je získat neetickou akademickou výhodu. Mezi příklady akademické nepoctivosti patří mimo jiné:
• Falšování akademických nebo jiných dokumentů
• Předkládání práce, která byla napsána jinou osobou nebo organizací, jako vlastní.
• Kopírování cizí práce
• Odevzdání stejné práce pro více než jeden třídní úkol a/nebo recyklace významných částí.


DŮVĚRNOST A SOUKROMÍ INFORMACÍ

EIFM se zavazuje chránit veškeré záznamy o vzdělávání studentů. Tato instituce neposkytne osobně identifikovatelné informace třetí straně bez písemného souhlasu studenta. Tento přístup je omezený a slouží pouze pro akademické účely. Písemný souhlas pro všechny ostatní třetí strany musí specifikovat záznamy, které mají být zpřístupněny, účel zpřístupnění, identifikovat stranu nebo skupinu stran, kterým může být zpřístupnění provedeno, a musí obsahovat podpis studenta a datum.


GLOBÁLNÍ POHLED

EIFM usiluje o vytváření globálního pohledu na studovanou problematiku. Cílíme tedy nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání. Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.


INOVACE

Cílem EIFM je být inovativní v poskytování jednotlivých vzdělávacích programů a neustále naše studium posouvat dále. I proto v rámci studia využíváme nejnovější postupy a dostupné technologie, stejně tak jako naše studenty seznamujeme s nejnovějšími teoriemi, trendy a postupy na úrovni mezinárodního podnikání.


KULTURA

Cílem EIFM je podporovat kulturu, která vytváří bezpečné a přívětivé prostředí pro všechny členy komunity, mimo jiné pro administrativní pracovníky, vyučující, studenty, absolventy, jakož i pro partnerské instituce a jejich zaměstnance. 
 
Od všech členů EIFM, ať už na straně studentů, tak na straně akademických pracovníků, se očekává zejména, že:
 
• Budou zachovávat pozitivní, aktivní a neodsuzující postoj k různým identitám,
• Budou prokazovat schopnost koncepčně a profesionálně jednat se všemi členy komunity kulturně kompetentním způsobem;
• Budou projevovat respekt, uznání a přizpůsobivost vůči různým kulturám a národnostem se kterými přicházejí do styku.
 


ROZMANITOST

V rámci studia na EIFM usilujeme o podporu mezinárodní a kulturní rozmanitosti, a to nejen skrze širokou perspektivu studentů, kteří se studia účastní, ale také profesorů, kteří studium poskytují. Jednotliví vyučující jsou proto z odlišných prostředí a vzájemně se ovlivňují, díky čemuž nabízí studentům rozmanitý pohled na svět a studenti mají následně lepší uplatnění nejen na národní, ale především mezinárodní úrovni.