Master in Management

Základní informace

Poptávka po kvalitních manažerech neustále narůstá. Firmy se zaměřují na ty, kteří by byli schopni úspěšně fungovat nejen na národním trhu, ale také v rámci neustále globalizovanější ekonomiky. Expanze na mezinárodní trhy představuje pro firmy výzvu vyžadující pochopení, přizpůsobení se a nejlepší obchodní postupy a praktiky pro daný trh. Magisterské studium managementu vám poskytne potřebné vzdělání pro práci v manažerské a strategické oblasti společnosti. Studiem u nás tak získáte nejen špičkový titul v oblasti obchodu, ale také možnost zaměřit se na kariérní oblast, která pro vás bude atraktivní.

Vystudujte obor, který vám umožní pracovat ve středním managementu nebo na vedoucích pozicích. Obchodní zaměření tohoto programu a odborné znalosti vás připraví na to, co potřebujete, abyste mohli čelit jakýmkoli výzvám v podnikání. Bez ohledu na váš obor zamíříte na skvělé manažerské pozice v mezinárodním měřítku.

Struktura programu

Magisterský program v oblasti managementu se zaměřuje na rozvoj celého člověka a zahrnuje proaktivní učení, diagnostiku, zkušenosti a reflexi, které rozvíjejí obchodní povědomí, dovednosti a znalosti potřebné pro kariérní postup v oblasti managementu. Studenti rovněž získají důkladné znalosti klíčových obchodních funkcí, jako je marketing, finance, obchodní analytika a strategie.

Studijní program v oblasti managementu byl navržen tak, aby studentům poskytl vhled do toho, co znamená být manažerem v současných organizacích, a poskytuje cestu nejen pro ty, kteří usilují o kariéru v oblasti managementu, ale také pro ty, kteří by chtěli zvážit postup do doktorského programu.

Absolventi tohoto programu se mohou těšit na úspěšnou kariéru ve středním a vyšším managementu v řadě organizací.

Studijní moduly

Základy managementu

 • Projektový management

 • Strategický management

 • Management napříč kulturami

 • Finanční management

Řízení podniku

 • Corporate Governance

 • Manažerské účetnictví

Manažerské dovednosti

 • Manažerská etika

 • Leadership a team management

 • Obchodní komunikace, vyjednávání a praktiky

 • Soft skills

Informace o studiu:

 • 8 - 12 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 48 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MiM.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MiM na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MiM studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 48 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MiM činí 48 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 12.000 Kč.

Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MiM následující:

 • Ukončené alespoň středoškolské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Corporate Governance

Cílem předmětu Corporate Governance je poskytnout studenům hlubší poznání té části práva obchodních korporací, jenž se věnuje kapitálovým společnostem, tedy zejména těch, jejichž cenné papíry jsou kótovány na regulovaném trhu. Pozornost je věnována především právní úpravě i praxi v souvislosti s problematikou řízení a správy akciové společnosti.

Leadership a team management

Leadership a týmová práce mají přímý vliv na schopnost organizace plnit své poslání. Vedení je potřeba k tomu, abyste se ujistili, že všichni v týmu jdou stejným směrem a usilují o stejný cíl. Tento předmět představuje, vysvětluje a zkoumá, jak lidé spolupracují, aby pochopili problémy a příležitosti a společně vymýšleli, vyvíjeli a realizovali řešení. Poskytuje studentům poznatky o sobě samých i o ostatních a o tom, jak efektivně spolupracovat. Na konci kurzu budou mít studenti základní znalosti a dovednosti, jak porozumět sobě a ostatním, jak pracovat v týmech a jak týmy vytvářet, rozvíjet a vést.

Manažerské účetnictví

Předmět seznamuje studenty se současnými koncepcemi a technikami manažerského účetnictví. Mezi hlavní témata patří úloha účetních v interním rozhodování; nástroje používané při navrhování a vývoji systémů kalkulace nákladů; příprava rozpočtů a jejich úloha jako nástroje plánování a kontroly; další nástroje rozhodování včetně cenových rozhodnutí, problematiky zásob a nákladů na kvalitu a podvody. Dozvíte se, jak používat účetnictví k usnadnění a sladění rozhodování vlastníků, manažerů a zaměstnanců, a také jak účetní vytvářejí, organizují, interpretují a sdělují informace, které zlepšují interní procesy a umožňují organizacím identifikovat a využívat příležitosti k vytváření hodnoty v rámci dodavatelského řetězce a u zákazníků.

Obchodní komunikace, vyjednávání a praktiky

Vyjednáváním začínáme hned po začátku dne, a to ve všech našich interakcích, ať už pracovních, společenských nebo rodinných. Tento předmět představuje příležitost, jak uplatnit v praxi všechny získané znalosti a potvrdit si, že proces vyjednávání je dynamický a vždy se dá zlepšit. Naučíte se uplatňovat klíčové vyjednávací dovednosti a styly pro vedení efektivních jednání a dosahování uspokojivých dohod, osvojíte si komunikační techniky, které zlepšují vztahy a podněcují spolupráci mezi zúčastněnými stranami, a také si osvojíte kritické myšlení, abyste zvládali emoce a konstruktivně řešili konflikty.

Projektový management

Tento předmět seznamuje studenty se základními koncepty projektového řízení a dovednostmi potřebnými k úspěšnému zahájení, vedení a realizaci přínosů projektů v ziskových i neziskových organizacích. Úspěšní projektoví manažeři dovedně řídí své zdroje, harmonogramy, rizika a rozsah, aby dosáhli požadovaného výsledku. V tomto předmětu se studenti seznámí s řízením projektů praktickým přístupem prostřednictvím případových studií. Klíčovou a často přehlíženou výzvou pro projektové manažery je schopnost řídit bez ovlivňování - získat podporu zúčastněných stran a přístup ke zdrojům, které nejsou přímo pod jejich kontrolou. Zvláštní pozornost je věnována kritickým faktorům úspěchu potřebným k překonání odporu ke změnám. Probereme příčiny neúspěchu projektů a způsoby, jak zmírnit rizika prostřednictvím správného plánování v počátečních fázích nové iniciativy.

Strategický management

Předmět Strategický management seznamuje studenty s klíčovými koncepty, nástroji a principy formulace strategie a analýzy konkurence. Zabývá se manažerskými rozhodnutími a činnostmi, které ovlivňují výkonnost a přežití obchodních podniků. Zaměřuje se na informace, analýzy, organizační procesy a dovednosti a obchodní úsudek, které musí manažeři využívat při navrhování strategií, určování pozice svých podniků, vymezování hranic firmy a maximalizaci dlouhodobých zisků v podmínkách nejistoty a konkurence. V rámci studia předmět spojuje a rozvíjí všechny myšlenky, koncepty a teorie z ostatních předmětů, jako je účetnictví, ekonomie, finance, marketing, organizační chování a statistika.

Manažerská etika

S etickými dilematy se na pracovišti setkáváme často, v každé funkci organizace a na každé úrovni. S takovými dilematy se setkáte ve svém současném/budoucím zaměstnání v jakémkoli odvětví činnosti. Znalost toho, jak je řešit, je rozhodující pro to, abyste byli schopni přijmout organizační a společenskou odpovědnost jako zaměstnanci a manažeři... a měli dobrý pocit z práce, kterou děláte. V tomto předmětu se proto budeme zabývat tím, jak mohou organizace a jednotlivci v nich řešit etické otázky a dilemata na kolektivní i osobní úrovni. Budeme také studovat prvky etického rozhodování, přehled psychologických aspektů souvisejících s podnikatelskou etikou a etiku na globálním trhu. Zaměříme se na to, jak můžete jako zaměstnanci nebo manažeři / budoucí manažeři činit etická rozhodnutí, obratně zvládat etické problémy na pracovišti a pomáhat podporovat etiku ve vaší organizaci, a pokusíme se za tímto účelem rozvíjet dovednosti a techniky.

Finanční management

Tento předmět je zaměřen na oblast finančního řízení. Ukážeme manažerům, jak spolupracovat s účetními a finančními odděleními, pomůžeme jim pochopit, jak firmy plní své finanční cíle s využitím finančního rozhodování. V rámci studia budou také vysvětleny finanční nástroje a techniky, které mohou být použity k tomu, aby pomohly firmám maximalizovat hodnotu zlepšením rozhodnutí týkajících se rozpočtování kapitálu, kapitálové struktury a řízení pracovního kapitálu. Budete se zabývat také řadou souvisejících témat, včetně nadnárodního finančního řízení, řízení rizik, fúzí a akvizic.

Management napříč kulturami

Tento předmět vám umožní porozumět znalostem souvislostí, mezikulturním dovednostem a různým perspektivám, které jsou nezbytné pro řízení a práci napříč hranicemi a kulturami v měnícím se globálním podnikatelském prostředí. Nabízí koncepční rámce pro systematické pochopení pojmu kultura, kulturních synergií a rozdílů a konvergence a divergence kulturních norem a hodnot. Zahrnuje témata, která zdůrazňují vliv kultury v mezinárodním podnikatelském prostředí, zkoumá výzkumy týkající se dimenzí kultury a zvažuje důsledky pro management. Konkrétně se jedná o témata jako řízení komunikace a interakce mezi kulturami, vyjednávání napříč kulturami, pochopení mezikulturní etiky a společenské odpovědnosti podniků, práce v globálních týmech, srovnávací styly vedení a požadavky na lidské zdroje pro výkon globálních manažerů.

Soft skills

Nestačí mít znalosti, tj. mít je sám o sobě, je třeba je účinně předávat ostatním. Efektivní komunikace je totiž jedním z klíčů k úspěchu. Tím, že úspěšně předáme své sdělení, účinně zprostředkujeme své myšlenky a nápady. Měkké dovednosti jsou osobní vlastnosti, které umožňují člověku efektivně a harmonicky komunikovat s ostatními lidmi. Předmět slouží studentům, kteří si potřebují osvojit měkké dovednosti nezbytné pro úspěch a pro budoucí zaměstnání a rozvíjí a kultivuje pozitivní vztahy mezi fakultami, zaměstnanci a komunitou.