Master of Accounting

Základní informace

Studijní program, který vás připraví na úspěšnou kariéru v oblasti profesionálního účetnictví. Osvojíte si znalosti nejen všech dílčích disciplín, které tento široký obor tvoří, ale prohloubíte si své odborné znalosti i ve specializovaných oblastech jako jsou daně či řízení výkonnosti podniku.

Studijní program MAcc vytváří studijní prostředí, díky kterému budou studenti rozvíjet různorodé dovednosti v oblasti profesionálního účetnictví a po jeho absolvování budou připraveni na profesní kariéru v současném dynamickém světě.

Program je navržen tak, aby studenti získali potřebné finanční a účetní dovednosti, díky kterým se budou moci ucházet o profesionální účetní pozice nejen v podnikatelské sféře, ale i státní správě či veřejných účetních formách. Během studia tohoto programu se studenti seznámí s veřejným účetnictvím a rozvinou si finanční a účetní dovednosti potřebné pro znalost vnitřních záležitostí podniku.

Struktura programu

Studijní program MAcc vás připraví na úspěšné zahájení Vaší kariéry, případně na kariérní postup v oblasti soukromého či veřejného účetnictví. Ať jste v oblasti účetnictví téměř nováček a svou kariéru teprve plánujete nebo se v oboru už nějaký ten rok pohybujete, studium tohoto oboru posune vaše znalosti v oblasti účetnictví na jinou úroveň.
 
Celý studijní program je zaměřený na maximalizaci interakce s ostatními studenty tak, aby vám umožnil budování důležité sítě kontaktů, dále na zlepšení komunikačních dovedností, time managementu a soft skills obecně. Důraz je kladen také na vaše analytické dovednosti a schopnost pracovat v týmu.
 
Osvojení si rozmanitých dovedností, které můžete spojit do ceněného souboru dovedností, vám pomůže získat výhodu, vyniknout a prospívat v profesionálním prostředí. Absolventi tohoto programu získají znalosti a dovednosti nezbytné k pokročilé analytické činnosti v oblasti účetnictví a podnikových financí, mezinárodních účetních standardů, auditu, finanční analýzy či finančního plánování.

Studijní moduly

Účetnictví

 • Manažerské účetnictví

 • Mzdové účetnictví

 • Mezinárodní účetnictví

 • Daňové systémy a optimalizace

Finance

 • Manažerská ekonomika

 • Mezinárodní finance

 • Elektronické bankovnictví a finanční nástroje

 • Finanční řízení podniku

Auditing a controlling

 • Auditing

 • Controlling

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MAcc.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MAcc na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MAcc studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MAcc činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MAcc následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Manažerské účetnictví

Předmět seznamuje studenty se současnými koncepcemi a technikami manažerského účetnictví. Mezi hlavní témata patří úloha účetních v interním rozhodování; nástroje používané při navrhování a vývoji systémů kalkulace nákladů; příprava rozpočtů a jejich úloha jako nástroje plánování a kontroly; další nástroje rozhodování včetně cenových rozhodnutí, problematiky zásob a nákladů na kvalitu a podvody. Dozvíte se, jak používat účetnictví k usnadnění a sladění rozhodování vlastníků, manažerů a zaměstnanců, a také jak účetní vytvářejí, organizují, interpretují a sdělují informace, které zlepšují interní procesy a umožňují organizacím identifikovat a využívat příležitosti k vytváření hodnoty v rámci dodavatelského řetězce a u zákazníků.

Manažerská ekonomika

Úzká provázanost managementu a ekonomie vedla k rozvoji manažerské ekonomie. Ekonomická analýza je nutná pro různé pojmy, jako je poptávka, zisk, náklady a konkurence. Manažerská ekonomie je tak považována za ekonomii aplikovanou na "problémy volby" nebo alternativ a alokace omezených zdrojů firmami. Manažerská ekonomie je disciplína, která spojuje ekonomickou teorii s manažerskou praxí. Pomáhá překlenout mezeru mezi problémy logiky a problémy politiky. Tento předmět nabízí účinné nástroje a techniky pro tvorbu manažerské politiky.

Daňové systémy a optimalizace

Studenti se seznámí se strukturou jednotlivých daní obsažených v daňovém systému České republiky. Studenti si osvojí základní terminologii a dovednosti potřebné pro pochopení běžných daňových otázek a problémů, jakož i znalosti potřebné pro řešení jednodušších daňových problémů. Studenti budou schopni zpracovat daňové přiznání k přímým daním pro jednodušší případy.

Mezinárodní finance

V důsledku rostoucí závislosti na úzce integrovaných zahraničních operacích se v každé nadnárodní firmě otevřel paralelní svět financí, který byl dosud přehlížen. Předmět se proto zabývá mnoha aspekty finančního rozhodování v globálních firmách, které tyto změny vyvolaly. Stručně vysvětluje celkovou strukturu globálních financí, nastiňuje analytický rámec, který slouží jako vodítko pro kritická finanční rozhodnutí týkající se financování, investic, řízení rizik a řízení pobídek v nadnárodní firmě. Tento rámec zdůrazňuje potřebu sladit protichůdné síly, aby nadnárodní firmy získaly konkurenční výhodu na svých vnitřních kapitálových trzích.

Auditing

Cílem předmětu je seznámit studenta se všemi fázemi auditního procesu. Provádění auditu lze rozčlenit do 5 auditních fází (příprava, výkon, shrnutí výsledku, reporting a monitoring opatření k nápravě). Předmět popisuje veškeré fáze detailně, student je tedy seznámen s procesem auditu od zvolení čísla auditu, auditorského týmu a auditovaného subjektu, přes předmět auditu, datum zahájení auditu na místě, předpokládaný počet dnů auditu na místě (dle uvážení vedoucího oddělení AO) až po rozsah auditu, obecné cíle auditu a informace ohledně předložení zprávy.

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví je v podstatě výpočet, správa, evidence a analýza odměn zaměstnanců. Zahrnuje jakoukoli základní mzdu, kterou zaměstnanec dostává, spolu s dalšími druhy plateb, které mu vznikají v průběhu jeho práce. Tento předmět připraví studenta na základní znalosti potřebné pro vedení mzdového účetnictví. Začneme stručným přehledem mzdového účetnictví. Probereme debety, kredity, závazky a aktiva. Poté si projdeme příklad zaúčtování mzdových transakcí a časového rozlišení do deníku za jeden měsíc.

Mezinárodní účetnictví

Tento předmět poskytuje příležitost získat reálné zkušenosti s účetnictvím v mezinárodním kontextu. Přibližuje kontext účetních informací s ohledem na širší sociální, politické, ekonomické, přírodní a kulturní prostředí. Po absolvování tohoto předmětu budete schopni popsat příčiny a povahu rozdílů v mezinárodním finančním výkaznictví, vysvětlit regulaci účetnictví, vysvětlit a zhodnotit koncepční rámec účetního výkaznictví, porozumět teorii a praxi konsolidované skupinové účetní závěrky, syntetizovat a efektivně využívat účetní informace a znalosti, popsat a diskutovat o některých klíčových mezinárodních účetních standardech, porozumět podstatě interpretace účetní závěrky v mezinárodním kontextu, identifikovat, vyhodnotit a kriticky posoudit alternativní účetní techniky, numerické a kvantitativní dovednosti aplikované na mezinárodní účetní scénáře. Dále budete schopni prokázat vysokou osobní efektivitu, uplatňovat kritické sebeuvědomění a řízení osobních zdrojů v kontextu různorodého podnikatelského prostředí.

Elektronické bankovnictví a finanční nástroje

Rozvoj informačních technologií vedl k nové formě bankovnictví. Tradiční bankovnictví, založené na fyzické přítomnosti klienta, je pouze částí bankovních činností. V posledních několika letech se objevilo elektronické bankovnictví, které přijalo nové distribuční kanály, jako je internet a mobilní služby. Hlavním cílem bylo umožnit podnikům zkvalitnit poskytování služeb a snížit transakční náklady a poptávku zákazníků po službách kdykoli a kdekoli. Zvýšila se však zranitelnost vůči podvodným aktivitám, jako je rozesílání spamu, phishing a podvody s kreditními kartami. Hlavní výzvou, která stojí proti elektronickému bankovnictví, je pak zajištění bankovní bezpečnosti. V této souvislosti je cílem tohoto předmětu poskytnout přehled služeb elektronického bankovnictví s důrazem na různé aspekty, prozkoumat různé výzvy a rizika a diskutovat některá navrhovaná řešení.

Finanční řízení podniku

Tento předmět seznamuje studenty s aktuálními finančními koncepty a nástroji pro řízení peněz v organizacích zapojených do místní a globální ekonomiky. Zabývá se současnými osvědčenými postupy finanční analýzy a plánování prostřednictvím aplikace finančních konceptů. Mezi ně patří ukazatele finanční výkonnosti, časová hodnota peněz, finanční trhy a instituce, cenné papíry a oceňování firem, náklady kapitálu, rizika a výnosy, dlouhodobé finanční rozpočtování a řízení pracovního kapitálu. Kromě toho se v průběhu studia objevují také témata týkající se leasingového financování, hybridních cenných papírů a derivátů, svěřenských fondů, fúzí a akvizic a mezinárodních podnikových financí.

Controlling

Cílem předmětu je navázat na znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, finančního a manažerského účetnictví a z oblasti finančního řízení a prohloubit tyto znalosti. Důraz je kladen na porozumění významu nástrojů controllingu pro manažerskou práci i jejich kvalitnímu zabezpečení ekonomickými informacemi založenými na finančním a manažerském výkaznictví a účetnictví. Zvláštní pozornost je věnována přesnému vymezení rozhraní mezi controllingem strategickým a operativním, kvalitativním a kvantitativním nástrojům měření výkonnosti a manažerským odpovědnostem spojených s controllingovými aktivitami.