Doctor of Business Administration

Základní informace

Profesní doktorský program v oblasti podnikové administrativy je koncipován tak, aby účastníkům poskytl příležitost významně přispět k teorii i praxi v oboru a rozvíjet odbornou praxi na nejvyšší úrovni.

Studium je zaměřeno jak na praxi, tak na výzkum v oblasti obchodu a průmyslu a je určeno pro vedoucí pracovníky ve střední fázi kariéry, kteří již absolvovali studium MBA (nebo ekvivalentní kvalifikaci) a chtějí dále prohloubit své praktické a teoretické znalosti v oboru. 

Jedná se tedy o velice specializovanou kvalifikaci, která je zaměřena na profesní rozvoj v oblasti národního i mezinárodního obchodu a podnikové administrativy. Studium pomůže studentům aplikovat myšlení založené na výzkumu na podnikatelské myšlenky a zároveň prohloubit a rozšířit jejich představy o podnikatelské praxi. Program poskytuje studentům inovativní přístupy k propojení akademických znalostí s odbornou praxí. Studenti budou aktivně povzbuzováni k tomu, aby si vybrali téma diplomové práce DBA, které souvisí s jejich současnou specializací v organizaci nebo s oblastí, na kterou se chtějí zaměřit ve své kariéře.

Struktura programu

Cílem studijního programu Doctor of Business Administration je poskytnout odborníkům z oblasti podnikání příležitost k výzkumu souvisejícímu s kariérou na doktorské úrovni. Výzkum a výuka je prováděna s cílem poskytnout program reagující na potřeby současného světa podnikání s ohledem na požadavky na vrcholové manažery.

Studium DBA na EIFM vám umožní rozvíjet důkladné porozumění koncepčním a teoretickým základům vybrané oblasti výzkumu v oblasti podnikání a managementu, podrobně porozumět použitelným technikám výzkumu a pokročilého akademického a manažerského zkoumání, dále vytvářet a interpretovat znalosti prostřednictvím originálního výzkumu, zlepšit svůj výkon i svou odbornou praxi a především rozvíjet osobní, poradenské a výzkumné kompetence pro provádění důkladného výzkumu na pokročilé úrovni.

Program bude přínosný zejména pro zkušené vedoucí pracovníky, konzultanty, pedagogy v oblasti managementu a akademické pracovníky obchodních škol, u kterých zvýší jejich profesní schopnosti a důvěryhodnost. Rozvinete sítě kontaktů a získáte pevný základ pro další kariérní rozvoj nebo významný kariérní posun.

Studijní moduly

Pokročilý management

 • Procesní management

 • Finanční řízení podniku

 • Podniková strategie

Inovace a výzkum

 • Management inovací

 • Umělá inteligence a robotika v oblasti podnikání

 • Udržitelnost a ekologie v podnikání

Soft skills

 • Obchodní komunikace, vyjednávání a praktiky

 • Obchodní strategie

Informace o studiu:

 • 18 - 24 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 96 000,- Kč
 • 180 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program DBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program DBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa DBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 96 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu DBA činí 96 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 25.000 Kč.

Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu DBA následující:

  • Ukončené alespoň vysokoškolské studium II. stupně nebo absolvovaný program MBA,
  • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
  • 3-5 stránkový návrh výzkumného projektu, kterému se bude student v poslední fázi studia věnovat,
  • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Procesní management

Předmět Procesní management se zabývá koncepty, metodami a technikami, které podporují návrh, zlepšování, řízení, konfiguraci, zavádění a analýzu podnikových procesů, které zajišťují štíhlé a zákaznicky orientované podnikové procesy. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s metodikami a technikami modelování podnikových procesů. Hlavním cílem je zvýšit povědomí o koncepcích a základech modelování podnikových procesů a o možnostech zlepšení efektivity a účinnosti organizací pomocí technik modelování podnikových procesů.

Podniková strategie

Hlavním způsobem, jakým podniková strategie v konečném důsledku vytváří hodnotu, je zvýšení schopnosti podniků v portfoliu vytvářet a udržovat konkurenční výhodu. Hlavními tématy, kterými se budete zabývat, jsou diverzifikace, vertikální integrace, restrukturalizace, synergie, alianční strategie a globální strategie. Představíme si tedy řadu nástrojů, které nám pomohou tato témata analyzovat. Hlavním cílem předmětu je seznámit vás s primárními rozhodnutími, nástroji a koncepty podnikové strategie. Na konci předmětu by absolventi měli být schopni pochopit, jak mohou firmy s více podniky vytvářet hodnoty, být schopni identifikovat příležitosti ke zlepšení podnikové strategie, pochopit a umět analyzovat hlavní přínosy a rizika různých diverzifikačních strategií, porozumět ekonomickým a organizačním skutečnostem, které se skrývají za pojmem "synergie", a být schopni identifikovat a analyzovat synergické příležitosti.

Finanční řízení podniku

Tento předmět seznamuje studenty s aktuálními finančními koncepty a nástroji pro řízení peněz v organizacích zapojených do místní a globální ekonomiky. Zabývá se současnými osvědčenými postupy finanční analýzy a plánování prostřednictvím aplikace finančních konceptů. Mezi ně patří ukazatele finanční výkonnosti, časová hodnota peněz, finanční trhy a instituce, cenné papíry a oceňování firem, náklady kapitálu, rizika a výnosy, dlouhodobé finanční rozpočtování a řízení pracovního kapitálu. Kromě toho se v průběhu studia objevují také témata týkající se leasingového financování, hybridních cenných papírů a derivátů, svěřenských fondů, fúzí a akvizic a mezinárodních podnikových financí.

Management inovací

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní pojmy a povědomí o technologických inovacích a porozumění výzvám a příležitostem, kterým v souvislosti s nimi čelí malé i velké firmy. Předmět má integrovaný přístup k řešení komplexních pojmů v oblasti technologických inovací a znalostí o nich ve vztahu k technologickému rozvoji a pokrývá oblasti, jako je význam inovací, vedení výzkumu a vývoje, řízení inovací a technologií, partnerství, sítě a aliance, vývoj produktů a procesů, komercializace výzkumu a také podnikání a zakládání podniků.

Obchodní strategie

Tento předmět navazuje na předmět Podniková strategie a zabývá se formulací strategií na základě externích a interních analýz, rozvíjí proces až po implementaci a kontrolu operací. Tvoří část strategického plánování, v níž se diskutuje o možnostech růstu a plány se stávají skutečností. Firmy, které chtějí něco změnit, budou muset pochopit, jak vyhodnotit a realizovat strategické možnosti, které mají k dispozici, čímž se tento proces stává klíčem k úspěchu každého podniku. V současném podnikatelském kontextu jsou změny permanentní a podniky musí reagovat rychle. To nutí strategii být agilní a představuje pro moderního manažera velkou výzvu.

Umělá inteligence a robotika v oblasti podnikání

Předmět robotika a umělá inteligence v podnikání seznamuje studenty s podstatou a nejdůležitějšími aplikacemi robotiky a umělé inteligence ve světě podnikání, a to ve třech hlavních oblastech: Průmysl, Mobilita a Spotřebitel. Součástí tohoto předmětu bude také diskuse o 3D tisku. Studenti se naučí, jak integrovat technologie robotiky a umělé inteligence do obchodních modelů, navrhovat nové produkty nebo služby a transformovat procesy s cílem dosáhnout vyšší efektivity, lepšího zážitku pro zákazníky a společenské prosperity. Budeme se zabývat důsledky převratných inovací robotiky a umělé inteligence pro podnikání, provoz, marketing a řízení společností a tím, jak se společnosti mohou vyvíjet pro budoucí odvětví a trhy prostřednictvím nových hodnotových nabídek. Zamyslíme se také nad etickými aspekty zavádění těchto podpůrných technologií.

Udržitelnost a ekologie v podnikání

Tento předmět kombinuje studium otázek životního prostředí a udržitelnosti s rozumnou obchodní a manažerskou praxí. Zabývá se tlaky a příležitostmi, kterým čelí podniky v důsledku současných agend v oblasti životního prostředí a společenské odpovědnosti podniků. Předmět tedy nabízí studentům solidní základy ve všech oblastech podnikání a multidisciplinární znalosti o udržitelnosti, které jsou nezbytné pro fungování v rámci zelené ekonomiky. Věnovat se budeme nejen základními oblastmi zeleného podnikání, ale budeme rozvíjet také vaše znalosti o udržitelnosti jak ve vědecké, právní, tak i sociální oblasti.

Obchodní komunikace, vyjednávání a praktiky

Vyjednáváním začínáme hned po začátku dne, a to ve všech našich interakcích, ať už pracovních, společenských nebo rodinných. Tento předmět představuje příležitost, jak uplatnit v praxi všechny získané znalosti a potvrdit si, že proces vyjednávání je dynamický a vždy se dá zlepšit. Naučíte se uplatňovat klíčové vyjednávací dovednosti a styly pro vedení efektivních jednání a dosahování uspokojivých dohod, osvojíte si komunikační techniky, které zlepšují vztahy a podněcují spolupráci mezi zúčastněnými stranami, a také si osvojíte kritické myšlení, abyste zvládali emoce a konstruktivně řešili konflikty.