MBA – Finanční management

Základní informace

Studijní program MBA zaměřený na finance a finanční management zahrnuje studium analytiky, rozpočtování, organizace a monitorování financí. Vyžaduje dovednosti, jako je důkladné vyhodnocování dat, logická analýza a proaktivní rozhodování.

Cílem studijního programu je poskytnout studentům důležité finanční dovednosti a znalosti potřebné k získání vstupních pozic v soukromém průmyslu a veřejném sektoru. Studium seznámí studenty se základy rozhodování o výsledku hospodaření, s principy finančního řízení a získají cenné znalosti manažerského účetnictví a manažerských financí. Program je vhodný pro manažery, podnikatele, finanční ředitele, účetní a všechny ostatní uchazeče, kteří usilují o získání potřebných znalostí z oblasti finančního managementu.

Struktura programu

Životní cyklus společnosti závisí na jejím finančním růstu a řízení. Naši studenti získají znalosti a dovednosti potřebné k zapojení generálního a finančního ředitele organizace do rozhodování, sestavování rozpočtu a analýzy projektů. Studenti jsou také vybaveni pro vynikající výkon v oblasti investičního bankovnictví a správy portfolia akcií.

Studijní program se zaměřením na finance a finanční řízení vám umožní pochopit nejdůležitější koncepty globálního managementu, strategie, financí a marketingu. Tato specializace vám pomůže získat odborné znalosti, které potřebujete k řízení finanční budoucnosti společností. Řízení a kontrola výkonnosti vás vyškolí v rozhodování, sestavování rozpočtu a technikách kontroly nákladů. Svá podnikatelská rozhodnutí můžete podpořit zveřejněnými finančními výkazy s využitím výzkumných a analytických dovedností, které vám poskytne modul Pokročilé podnikové výkaznictví. Naučíte se také aplikovat manažerské účetnictví a metody měření výkonnosti na reálné podniky. Při tom si vytvoříte strategický a komplexní pohled na finanční řízení.

Studijní moduly

Řízení a kontrola výkonnosti

 • Oceňování podniku

 • Finanční řízení podniku

 • Finanční management

 • Makroekonomie

Pokročilé podnikové výkaznictví

 • Podnikové finance

 • Mikrofinancování a pojištění

Finanční investice

 • Devizový trh a devizové operace

 • Finanční kritéria efektivnosti investic

 • Finanční trhy a instituce

 • Investiční analýza a řízení portfolia

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MBA činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MBA následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Oceňování podniku

Tento předmět poskytne rámec pro oceňování sekuritizovaných i nesekuritizovaných subjektů (ať už se jedná o konkrétní aktiva nebo celé společnosti). To zahrnuje využití účetní i finanční analýzy subjektu pro stanovení hodnoty. Předmět bude k tématu přistupovat z aplikovaného hlediska, aby si účastníci mohli metody oceňování prakticky vyzkoušet. Součástí předmětu jsou rovněž základní otázky získávání kapitálu, a to jak z pohledu pevného výnosu, tak z pohledu akcií.

Finanční management

Tento předmět je zaměřen na oblast finančního řízení. Ukážeme manažerům, jak spolupracovat s účetními a finančními odděleními, pomůžeme jim pochopit, jak firmy plní své finanční cíle s využitím finančního rozhodování. V rámci studia budou také vysvětleny finanční nástroje a techniky, které mohou být použity k tomu, aby pomohly firmám maximalizovat hodnotu zlepšením rozhodnutí týkajících se rozpočtování kapitálu, kapitálové struktury a řízení pracovního kapitálu. Budete se zabývat také řadou souvisejících témat, včetně nadnárodního finančního řízení, řízení rizik, fúzí a akvizic.

Finanční řízení podniku

Tento předmět seznamuje studenty s aktuálními finančními koncepty a nástroji pro řízení peněz v organizacích zapojených do místní a globální ekonomiky. Zabývá se současnými osvědčenými postupy finanční analýzy a plánování prostřednictvím aplikace finančních konceptů. Mezi ně patří ukazatele finanční výkonnosti, časová hodnota peněz, finanční trhy a instituce, cenné papíry a oceňování firem, náklady kapitálu, rizika a výnosy, dlouhodobé finanční rozpočtování a řízení pracovního kapitálu. Kromě toho se v průběhu studia objevují také témata týkající se leasingového financování, hybridních cenných papírů a derivátů, svěřenských fondů, fúzí a akvizic a mezinárodních podnikových financí.

Makroekonomie

V rámci tohoto předmětu si studenti osvojují principy, které se vztahují na ekonomický systém jako celek, a používají principy a modely k popisu ekonomických situací a předpovídají a vysvětlují výsledky pomocí grafů, tabulek a dat, přičemž zkoumají pojmy jako ekonomická měření, trhy, makroekonomické modely a makroekonomické politiky.

Podnikové finance

Předmět popisuje teorii a praxi podnikových financí. Jeho cílem je poskytnout koncepční základy a vytvořit rámec pro přijímání investičních a finančních rozhodnutí podniků. Obsah bude velmi užitečný pro začínající investiční analytiky, finanční manažery, odborníky na podnikové finance a budoucí finanční ředitele. Předmět se zabývá pochopením hlavních finančních rozhodnutí, kterým čelí podnikoví manažeři, a tím, co a proč dělají podnikoví finanční profesionálové. Budeme kombinovat teorii s praxí, abychom v konečném důsledku pochopili, co by měli podnikoví finanční profesionálové dělat, aby zvýšili hodnotu společnosti a bohatství akcionářů. Mezi hlavní témata patří časová hodnota peněz a úrokové sazby, oceňování projektů a firem, analýza projektů, rozhodování o kapitálovém rozpočtu, rozhodování o kapitálové struktuře, vztah rizika a výnosu, finanční analýza atd.

Investiční analýza a řízení portfolia

Investiční analýza a řízení portfolia je rostoucím oborem v oblasti financí. Cílem tohoto předmětu je lépe porozumět různým pojmům/principům souvisejícím s investiční analýzou a řízením portfolia. Jedná se o základní předmět zaměřený na investice a rizika. Seznamuje studenty se základními principy investiční analýzy a teorií a technikami řízení portfolia a pokrývá hlavní otázky, které v současné době zajímají investory. Studijní plán zahrnuje následující témata: Globální investiční prostředí, teorie a praxe portfolia, cenné papíry s pevným výnosem, analýza cenných papírů, analýza derivátových cenných papírů a trh s derivátovými cennými papíry, hodnocení správy aktiv, aplikované řízení portfolia.

Finanční trhy a instituce

Předmět je zaměřen na studium základů finančních trhů a finančních nástrojů, na rysy utváření moderních finančních trhů, na praktickou aplikaci finančních nástrojů, na typy finančních institucí a jejich role a funkce na finančních trzích. Znalosti, dovednosti a kompetence získané v průběhu studia tohoto předmětu budou užitečné pro odborníky v oblasti financí a bankovnictví a směnárenství při řešení různých problémů administrativního, analytického, výzkumného, zúčtovacího a ekonomického charakteru. Rovněž budou tyto znalosti užitečné pro finanční koncepce a aplikaci analytických nástrojů při vypracovávání finančních strategií.

Mikrofinancování a pojištění

Cílem předmětu je seznámit studenty s udržitelným mikrofinancováním z hlediska zásad a osvědčených postupů, jak je dnes uplatňují světové instituce. Poskytuje ucelený přehled o mikroekonomických základech a o tom, jak se mikrofinanční činnosti provádějí, hodnotí a řídí. Pomůže také jednotlivcům získat větší přehled o mikrofinančních postupech. Po jeho absolvování studenti budou schopni popsat koncept a principy mikrofinancování, identifikovat problémy, které brání úspěchu mikrofinancování v jejich zemi, vysvětlit skupině budoucích provozovatelů mikropodniků a malých podniků významné součásti mikrofinancování, jako jsou finanční nástroje a metodiky poskytování úvěrů, hodnocení a řízení výkonnosti a sestavování finančních výkazů, zhodnotit stav mikrofinancování ve své zemi a doporučovat pozitivní přístupy, které usnadní chudým přístup k finančním službám.

Finanční kritéria efektivnosti investic

Předmět je věnován modelům hodnocení efektivnosti investiční činnosti. Presentované modely vychází jak z orientace na výkonnost investice, tak i z ohledu na náklady s ní spojené. Tyto modely může využít jak výrobní podnik, tak podnik finančních služeb (banka, pojišťovna atd.) či orgán státní (rezortní úroveň) nebo veřejné správy (zastupitelstvo). Významnou složkou předmětu je přehled rozpočtových technik, které se využívají v případech organizací řízených rozpočtem. V nezbytné míře je předmět věnován i teorii projektového financování. Úspěšní absolventi předmětu budou disponovat representativní teoretickou základnou v oblasti hodnocení efektivnosti investičních aktivit a budou schopni prakticky aplikovat tyto poznatky ve finančním řízení projektů.

Devizový trh a devizové operace

Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými problémy devizových trhů, a to jak z hlediska makroekonomického (měnové kurzy a platební bilance, měnová politika) tak i z hlediska profilu studijního oboru s ohledem na požadavky praxe (devizové trhy, bankovní sféra, mezinárodní investování). Předmět poskytuje informace z oblasti platební bilance, rozebírá téma rovnováha a vztah k devizovému trhu a hloubkově probírá devizový kurz. Podrobně zkoumá devizový trh, jeho členění a strukturu, subjekty devizového trhu, vztah k devizovému kurzu.