Lektorský tým

EIFM

Lektorský tým

Na této stránce naleznete lektory European Institute of Finance and Management.

Philippe Albert
V letech 1985 až 1997 pracoval Philippe na daňovém úřadě jako (asistent) inspektora daně z příjmů právnických osob. V roce 1995 získal doktorát a od roku 1997 je ředitelem společnosti Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs zabývající se daňovým poradenstvím.
Kerstin Alfes
Má 20 let zkušeností v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků, poradenství a evropských projektů. Získala ocenění za vynikající výuku a výzkum a cenu za inovace v oblasti řízení lidských zdrojů za neziskovou iniciativu proti nezaměstnanosti absolventů.
Fabio Ancarani
Absolvoval mezinárodní učitelský program (na Stockholm School of Economics. Působil jako odborný asistent a docent na univerzitě Bocconi. Vyučuje kurzy marketingového managementu, strategického marketingu, cenotvorby a řízení hodnoty pro zákazníka a marketingové metriky a výkonnosti. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na strategický marketing, analýzu a měření hodnoty pro zákazníka, tvorbu cen a řízení hodnoty.
Martin Artz
Je docentem v oblasti manažerského účetnictví a kontroly. Ve svém výzkumu se zabývá tématy, jako je stanovování cílů a rozpočtování, měření výkonnosti a pobídky, jakož i organizační design, zejména v organizacích zaměřených na zákazníka. Publikoval články ve významných vědeckých časopisech, jako jsou Accounting, Organizations and Society, Journal of Marketing a Journal of Marketing Research. Za svou disertační práci o manažerské kontrole v marketingu a prodeji získal cenu Pétera Horvátha za manažerské účetnictví.
Selin Atalay
Působila jako docentka marketingu na HEC Paris a odborná asistentka na Bilkent University. Získala doktorát z marketingu na Penn State University. Její výzkumné zájmy se zaměřují především na rozhodovací procesy spotřebitelů. Nejvíce ji zajímá vliv afektu na rozhodování spotřebitelů a také vizuální pozornost, umístění v maloobchodních regálech, chování při sebeobdarovávání a sociální vyloučení.
Carlo d'Augusta
Vystudoval účetnictví, kam směřuje veškeré své profesní zájmy. Jeho výzkum se zabývá finančním výkaznictvím. Konkrétně se zajímá o to, jak charakteristiky finančních informací ovlivňují kapitálové trhy a reakce investorů na zveřejňování finančních informací, a také o to, jak mohou různé typy zveřejňovaných informací vzájemně působit na uživatele informací.
Kostas Axarloglou
Zabývá se výzkumem a poradenstvím v oblasti mezinárodního obchodu (přímé zahraniční investice), strategie (teorie opcí) a cenotvorby. Jeho výzkum byl publikován v předních manažerských a ekonomických časopisech, jako jsou Management Science, Journal of Business, Journal of the European Economic Association, World Economy a Managerial and Decision Economics. Získal několik výzkumných grantů a zúčastnil se také řady mezinárodních konferencí.
Emanuele Bajo
Emanuele Bajo je profesorem financí a také ředitelem magisterského studia v oblasti financí a fintech. V minulosti působil na Johns Hopkins University, San Diego State University, hostující výzkumný pracovník na Boston College a hostující profesor na University of Queensland. Jeho výzkumné zájmy a hlavní publikace se týkají především IPO, financování domácností a řízení finančních rizik.
Diederich Bakker
Vystudoval obchodní administrativu, obor mezinárodní management, a získal doktorát z marketingu. Jeho profesní zázemí spočívá v marketingové komunikaci a průzkumu trhu. Pracoval v USA, Austrálii, Německu, Francii a Nizozemsku. Jeho osobní výzkumné zájmy se zaměřují na mezinárodní obchod, malé a střední podniky, strategie vstupu na trh, branding privátních značek a asijské brandingové strategie.
Michal Bauer
Je doktorandem v oblasti ekonomie. V současné době svou činnost zaměřuje na hospodářský rozvoj chudých zemí, rozhodování jednotlivce a experimentální ekonomii. Své články publikovat například v časopisech European Economic Review, Nature Human Behaviour či Economic Journal.
Bart Berden
V roce 2004 se stal členem výkonné rady nemocnice sv. Alžběty v Tilburgu. Je lékařem a odborníkem v oblasti řízení podniku a ve zdravotnictví pracuje již dvacet let, z toho sedm let jako ředitel. Jako lékař pracoval v první linii g.p. péče a jako ředitel Lékařského centra Univerzity svatého Radbouda. Za své inovace v oblasti nemocniční politiky byl profesor Berden v roce 2010 zvolen platformou Strategie Healthcare influencerem roku. Je členem (předsedou) několika představenstev organizací poskytujících péči.
Tobias Berg
Pracuje v oblasti finančního zprostředkování a podnikových financí a zaměřuje se na řízení rizik, regulaci bank a reálné dopady finančního zprostředkování. Svůj výzkum publikoval v předních mezinárodních časopisech, jako jsou Journal of Finance, Review of Financial Studies nebo Journal of Financial and Quantitative Analysis, a přednášel na konferencích, jako jsou AFA, WFA a EFA.
Jérémie Bertrand
Vystudoval bakalářský obor elektrotechniky a informatiky na Národní technické univerzitě v Aténách a magisterský obor řídicí systémy a doktorský obor kvantitativní finance na Imperial College v Londýně. Má značné pracovní zkušenosti ve společnostech Natwest Markets a Royal Bank of Scotland v Londýně, kde zastával vedoucí pozice v oblasti obchodování, řízení rizik, finančního inženýrství, strukturování a alternativních investic. Jeho hlavním výzkumným zájmem jsou deriváty, úvěrové riziko a oceňování aktiv zahrnující dynamické obchodní strategie.
Albert Bifet
Jeho hlavním výzkumným zájmem je učení se z datových proudů. Svou praxi zahájil ve společnosti Huawei, poté pracoval ve společnostech Yahoo! Research, University of Waikato a UPC BarcelonaTech. Je autorem knihy Adaptive Stream Mining a Pattern Learning and Mining from Evolving Data Streams.
Olof Bik
Olof se zabývá behaviorálním výzkumem v oblasti auditu, tedy studiem profesního chování auditorů a jeho determinant, se zaměřením na osobní, institucionální a kulturní faktory ve vztahu k zajištění kvality auditu v dodavatelském řetězci podnikového výkaznictví a ověřování. Vzhledem k tomu, že audit je z velké části o profesionálním chování auditorů, kteří skutečně provádějí audity, a o faktorech, které toto chování ovlivňují, je to právě chování auditorů, které určuje kvalitu auditu - a v konečném důsledku kvalitu obchodních informací, na nichž kapitálové trhy, zúčastněné strany a celá společnost zakládají svá obchodní rozhodnutí.
Koen De Bock
Studoval marketingovou analýzu v Gentu, na kterou navázal studiem aplikované ekonomie, kterou završil doktorátem. Podílel se na několika studiích, které se zabývaly cíleným marketingem ve vztahu k chování spotřebitele. V současné době působí jako odborný konzultant na několika univerzitách ve Francii.
Camilla van den Boom
Má více než 20 let zkušeností s tvorbou strategií, jejich implementací a organizačním (re)designem ve velkých a středně velkých společnostech. Camilla pracovala jako manažerská konzultantka pro společnosti Accenture, Andersen a Deloitte a pomáhala klientům definovat obchodní strategie, inovativní obchodní modely a agilní organizace. Vede strategickou poradenskou společnost sturrm, která pomáhá klientům vytvářet obchodní strategie a agilní organizace odolné vůči budoucnosti tím, že provádí výzkum budoucnosti.
Jean-Philippe Bouilloud
Je doktorandem sociologie a v současné době také profesorem na katedře strategie, organizačního chování a lidských zdrojů na pařížské univerzitě. Je rovněž habilitován pro vedení výzkumu (HDR) a několit let působil v bankovnictví a poradenství. Jeho domény odbornosti a hlavní publikace se týkají sociologie vědeckého poznání a sociologie peněz. Podrobně se zabývá vazbami mezi osobním životem a intelektuální produkcí sociálních vědců.
Ries Breijer
Je doktorandem v Centru pro podnikové výkaznictví, finance a daně. Po ukončení předuniverzitního studia začal pracovat v účetní firmě a absolvoval dálkové (bakalářské a magisterské) studium účetnictví v Nyenrode. Kromě doktorského výzkumu v oblasti nefinančního a finančního výkaznictví vede magisterské práce a podílí se na magisterských kurzech v oblasti účetnictví.
Gerrit van Bruggen
Jeho hlavním výzkumným zájmem jsou otázky strategického marketingu a vliv informačních technologií a informačních systémů na marketingovou strategii a rozhodování. Jeho výzkum byl publikován v předních vědeckých časopisech v oboru, jako jsou Marketing Science, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Management Science, MIS Quarterly, Information Systems Research a Interfaces. Pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích o managementu a je zkušeným pedagogem na úrovni vedoucích pracovníků.
Gilles Certhoux
Odborník na digitální marketing, komunikaci a behaviorální marketing. Svou praxi zaměřuje na specifické chování spotřebitele v určitých ekonomických fázích a na marketingovou analýzu trhu. Své zkušenosti získal mnohaletým působením v jedné z největších nadnárodních korporacích jako marketingový ředitel a od roku 2018 působí jako profesor na univerzitě v Limoges.
Jean-Marc Charlot
Odborník na informační technologie a softwarová řešení. Získal doktorát na univerzitě v Kanadě a od roku 2001 rozvíjí svou kariéru a profesní znalosti ve společnostech jako je Microsoft, IBM nebo Hewlett-Packard.
Claire Champenois
Vystudovala postgraduální studia v oblasti Fashion Business Management. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vývoje značek nejen na lokální, ale také mezinárodní úrovni. Začínala jako manažerka menších projektů a v současné době působí jako manažerka celé mezinárodní skupiny značek, a je zodpovědná za celý segment dostupných luxusních vín na francouzském trhu.
František Čech
Je držitelem doktorátu v oboru ekonomie a během svých studií navštívil i Univerzitu v Berkeley, v Kalifornii. Ve svém výzkumu se soustředí především na oceňování aktiv, finanční ekonometrii a na analýzu finančních trhů.
Özlem Bedre-Defolie
Özlem se zabývá aplikovanou mikroekonomickou teorií a průmyslovou organizací. Zabývá se ekonomikou vícestranných platforem, víceproduktových firem a vertikálních smluv se zaměřením na otázky antimonopolní a regulační. Její výzkum byl publikován v předních časopisech z oblasti ekonomie, marketingu a průmyslové organizace.
Alexia Delfino
Vystudovala psychologie publikovala ve vědeckých časopisech, jako jsou Journal of Applied Psychology, Human Relations, European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Occupational Health atd. Vydala čtyři knihy a je editorkou série případových studií z oblasti lidských zdrojů, jejímž cílem je překlenout propast mezi akademickou sférou a průmyslem.
Konstantinos Drakos
Je absolventem bakalářského studia matematiky na Athénské univerzitě, magisterského studia statistiky a operačního výzkumu na University of Essex ve Velké Británii a doktorského studia v oboru vědy o řízení na AUEB. Mezi jeho výzkumné zájmy patří věda o řízení a metody operačního výzkumu v logistickém plánování, logistika nouzových opatření, přeprava nebezpečných materiálů, řízení letecké dopravy a flexibilní dopravní systémy.
Birgit Dulski
V současné době pracuje jako výzkumná pracovnice a její výzkum se zaměřuje na zvyšování udržitelnosti stávajících čtvrtí a na kulturní podnikání v historických budovách. Studovala architekturu v Německu a Nizozemsku a svou práci výzkumné pracovnice kombinuje s prací poradkyně v NIBE (Nizozemský institut pro stavební biologii a ekologii).
Frank Ecker
Získal bakalářský titul v oboru financí na Berufsakademie Mannheim a tituly M.B.A. a Ph.D. na univerzitě v Trevíru. Před postgraduálním studiem pracoval pro Deutsche Bank AG a DGZ Dekabank Luxembourg S.A. Před nástupem na Frankfurt School působil Frank Ecker jako odborný asistent na Fuqua School of Business na Duke University.
Deniz Erdemlioglu
Je vedoucím pracovníkem na úrovni C, který od roku 1991 působí v oblasti financí a technologií. Má zkušenosti s rozvojem, růstem a expanzí podniků, úzce spolupracoval s některými legendami obou odvětví v Řecku. Při vedení růstu tří různých začínajících společností zabývajících se správou aktiv jim pomohl překročit hranici 100 milionů eur ve spravovaných aktivech, což je vzácný rekord. V oblasti technologií se zaměřuje na jejich kombinaci s financemi, strategií, fúzemi a akvizicemi, budováním týmů a organizační silou.
Adam Geršl
Získal doktorát v oboru řízení rizik a magisterský titul v oboru bankovnictví a finančního řízení V minulosti pracoval jako vědecký pracovník a postdoktorand na akademické půdě a jako finanční analytik v průmyslu. Jeho výzkum byl publikován ve vysoce hodnocených časopisech z oblasti financí a námořní ekonomie. Mezi hlavní oblasti jeho výzkumu patří měření tržního rizika, mikrostruktura derivátových trhů, ekonomika námořní dopravy a finance rozvíjejících se trhů. Vyučoval řadu kurzů na postgraduální i bakalářské úrovni týkajících se financí.
Lucia Gibilaro
Získala bakalářský a magisterský titul v oboru podnikového inženýrství a doktorát v oboru aplikované ekonomie. V současné době koordinuje a vyučuje dva kurzy managementu na a je členkou celosvětové sítě PPRN. Pracovala jako projektová manažerka na několika výzkumných a poradenských projektech, které vyžadují multidisciplinární (integrace technických, ekonomických a environmentálních kritérií) přístup.
Michał Grajek
Kromě výuky a akademického výzkumu působil jako výzkumný konzultant pro E.CA Economics v Berlíně, kde poskytoval odborné znalosti v oblasti aplikované ekonometrie pro poradenské a výzkumné projekty zabývající se otázkami politiky hospodářské soutěže. Od ledna 2013 do prosince 2016 působil také jako ředitel výzkumu. V současné době vyučuje kurzy MBA, EMBA a MIM zaměřené na mikroekonomii a globální ekonomiku a také podnikovou ekonomiku.
Enkelejda Havari
Je držitelkou doktorského titulu v oblasti statistiky a manažerské ekonomie. Přednášela na mnoha univerzitách v Řecku, Španělsku a ve Francii. Zabývá se výzkumem v oblasti oceňování akcií, dluhopisů a derivátů, finanční matematiky, výpočetních financí, finanční ekonometrie a finančního řízení podniků.
Zuzana Havránková
Je držitelkou doktorátu v oboru organizačního chování, magisterského titulu v oboru řízení lidských zdrojů a bakalářského titulu v oboru obchodní administrativy. Její výzkumné zájmy se zaměřují na nábor a výběr zaměstnanců a hledání zaměstnání a také na využití gamifikace při výběru zaměstnanců.
Nikolaos Karampinis
Je držitelem doktorátu v oboru účetnictví a magisterského titulu v oboru Business Administration. Jeho výzkumné a pedagogické zájmy se zaměřují na daňové účetnictví, mezinárodní standardy účetního výkaznictví a využití manažerského účetnictví pro strategické účely. Svůj výzkum publikoval v různých vědeckých časopisech a prezentoval na mezinárodních konferencích.
Kristiaan Kerstens
Je profesorem financí na katedře účetnictví a financí a členem představenstva komise pro kapitálový trh. Získal doktorát z financí a magisterský titul v oboru podnikových financí na Brunel University (Velká Británie). Zastával akademické pozice jako lektor na University of Durham a Middlesex University Business School. Jeho výzkumné zájmy se týkají oceňování aktiv a chování investorů. Publikoval více než 40 článků v recenzovaných akademických časopisech.
Konstantin Korotov
Konstantin se zabývá výzkumem v oblasti rozvoje vedoucích pracovníků, koučování vedoucích pracovníků, kariéry a vzdělávání vedoucích pracovníků. Je autorem, spoluautorem a spolueditorem sedmi knih a mnoha akademických článků a článků z praxe, obchodních případů a kapitol v knihách o rozvoji vedení a koučování vedoucích pracovníků. Za své případové studie, články a vynikající pedagogické výsledky získal několik ocenění.
Ana Lehmann
Je hostující profesorkou na několika zahraničních univerzitách a členkou správní rady Evropské akademie mezinárodního obchodu, jejíž byla prezidentkou. Držitelka magisterského a doktorského titulu, postdoktorandka specializovaného studia v oblasti internacionalizace a přímých zahraničních investic. Je autorkou řady přednášek na nejvýznamnějších konferencích, spolupracovnicí editora (strategie a mezinárodní management) mezinárodních vědeckých publikací a autorkou desítek článků a vědeckých knih na mezinárodní úrovni. V posledních dvou desetiletích působila jako konzultantka předních mezinárodních institucí (OECD, UNCTAD), vládních subjektů, dalších organizací a společností.
Charalampos Mainemelis
V letech 2001 až 2009 působil jako odborný asistent na London Business School. Jeho výzkum se zaměřuje na kreativitu a její vztahy s vedením, učením, hrou, časem a deviací. Jeho výzkum byl široce propagován v populárním tisku, včetně Financial Times, Sunday Times, Forbes a Kathimerini. Je také držitelem ceny Academy of Management Review.
Ana Marques
Vystudovala ekonomii a svou profesní činnost zahájila v oblasti marketingu ve společnosti Procter & Gamble. V současné době je výkonnou ředitelkou společnosti NOS SGPS. Dříve působila jako ředitelka marketingu a prodeje obchodní jednotky pro mobilní osoby. Během svého působení zastávala funkci ředitelky pro značku a komunikaci a ředitelky datové obchodní jednotky.
Gianluca Mattarocci
Je docentem bankovnictví a podnikových financí. V současné době je ředitelem magisterského oboru zaměřeného na finance. Publikoval také několik článků a knih o správě aktiv, podnikových financích, řízení úvěrových rizik a nemovitostech.
Paolo Mazza
Je držitelem bakalářského titulu v oboru Business Administration, titulu MBA a doktorátu v oboru účetnictví na téže univerzitě a má rozsáhlé zkušenosti s výukou manažerského účetnictví, finančního účetnictví a účetních informačních systémů na bakalářské, postgraduální i odborné úrovni. Jeho výzkumné zájmy se zaměřují na oblast intelektuálního kapitálu a manažerského účetnictví a na vztah nehmotného majetku ke struktuře nákladů, provozní výkonnosti a tržnímu ocenění.
Ana Mendes
Vystudovala marketing na IADE, postgraduální studium digitálního marketingu (IPAM) a marketingu vztahů (ISCTE) a právo (Katolická univerzita v Lisabonu). Specializovala se na marketing na Facebooku v USA a ve Velké Británii. Deset let působila v oblasti maloobchodního marketingu v renomovaných nadnárodních společnostech. Již 7 let působí jako konzultantka společností v oblasti strategie přítomnosti na sociálních sítích.
Maximilian A. Müller
Jako docent účetnictví se snaží pomáhat studentům a manažerům zvyšovat jejich finanční gramotnost. Působil na fakultě WHU - Otto Beisheim School of Management a jako hostující vědecký pracovník na University of Chicago Booth School of Business. Publikoval několik výzkumných prací v předních finančních a účetních časopisech se zaměřením na zveřejňování informací (regulace) a zdanění na kapitálových trzích a rád přispívá svými odbornými znalostmi do praxe, např. poskytováním poradenství společnosti zabývající se kvantitativní správou aktiv.
Angeliki Papachroni
Vystudovala obchodní administrativu a management a již od útlého věku bylo jasné, že má zálibu v marketingu, na který se zaměřila v postgraduálním a magisterském studiu. Po více než deseti letech zkušeností a specializace na strategii a věrnostní programy považuje za štěstí, že ji její práce i nadále každý den tak baví.
Felix Reimann
Před svou akademickou kariérou pracoval v letech 2004-2009 jako konzultant ve frankfurtské pobočce společnosti McKinsey & Company. Pravidelně se podílí na vzdělávacích, poradenských a výzkumných projektech s významnými korporacemi. Je také členem průmyslové pracovní skupiny, která sdružuje vedoucí strategie společností, jako jsou Bosch, BP, Daimler, Deutsche Telekom a Siemens, aby diskutovali o nejnovějších obchodních trendech a výzvách.
Hajo Reijers
Je profesorem podnikové informatiky. Získal doktorát v oboru informatiky, titul M.Sc. v oboru informatiky a titul M.Sc. v oboru technologie a společnost (cum laude). Svou doktorskou práci napsal v době, kdy pracoval jako manažer ve společnosti Deloitte. Jako konzultant se podílel na různých reengineeringových projektech a implementacích systémů workflow, zejména pro vládní agentury a organizace nabízející finanční služby. V posledních letech také vedl skupinu výzkumu a vývoje v oblasti řízení podnikových procesů ve společnosti Lexmark.
Margot Schumacher
Margot má silné nadšení pro lidi, vedení a organizační rozvoj a pomáhá špičkovým týmům a představenstvům se zlepšovat. Její globální zkušenosti jí poskytují hluboké porozumění různým kulturním prostředím a mezikulturním výzvám. V současné době je odbornou asistentkou v oblasti rozvoje vedoucích pracovníků a zkušenou koučkou, která pomáhá vedoucím pracovníkům profesně i osobnostně růst v mezinárodním prostředí.
Martin Smits
Získal doktorát z medicíny a magisterské tituly v oborech informační management a manažerské informační systémy. V současné době je docentem informačních systémů a managementu a nezávislým konzultantem pro řízení informačních a podnikových procesů.
Abílio Sousa
Vystudoval ekonomii na Institutu ekonomie a managementu a do roku 2012 pracoval v ústředních službách daňového a celního úřadu jako vedoucí oddělení vypořádání daně z příjmů právnických osob. V současné době působí jako školitel a obchodní konzultant. Je školitelem několika institucí, řídí a koordinuje celou vědeckou a pedagogickou složku vzdělávací činnosti a je autorem řady odborných článků o daních a školicích příruček.
Šárka Zapletalová
Je doktorandkou v oblasti ekonomie. Mezi její výzkumné zájmy patří mezinárodní mobilita výrobních faktorů; optimální obchodní politika při proměnlivých dodávkách výrobních faktorů a různých formách omezení obchodu; reformy nepřímých daní; obchodní politika a politika zdanění výrobních faktorů s veřejnými statky a veřejnými vstupy; preferenční obchodní dohody; zahraniční pomoc a environmentální otázky v mezinárodním obchodu.