MBA – IT Management

Základní informace

MBA v oboru řízení informačních technologií je studium, které se zaměřuje na přípravu vedoucích pracovníků ve světě podnikání, kteří jsou nejen zdatní v řízení současných technologií, ale také chápou, jak se přizpůsobit jejich rychlým změnám na pracovišti.

Studenti se učí prohlubovat své znalosti v oblasti různých technologií a zaměřují se na inovace jako prostředek vedení. Učí se o manažerské ekonomice, jako je nabídka a poptávka, výrobní technologie, náklady a fungování trhů.

Učí se o využívání technologických nástrojů a systémů k řešení těchto oblastí. Záměrem kurzu je vychovat odborníky v oblasti podnikání s důkladnými znalostmi a zkušenostmi s různými aspekty IT průmyslu.

Struktura programu

Problémy v oblasti IT se často objevují na titulních stranách novin – od hacknutých e-mailů po globální kybernetické útoky – a jsou velkým problémem i pro podniky. Tato specializace proto připravuje studenty na to, aby se stali silnými manažery a vedoucími pracovníky v oblasti IT. Naši absolventi pracují ve významných světových organizacích na pozicích, jako jsou obchodní analytik, konzultant, specialista na vývoj softwaru a správce sítě.

Program studentům poskytne nezbytné znalosti podnikatelských a administrativních činností souvisejících s využíváním informačních a komunikačních technologií. Jeho absolvováním bude student umět využít informační technologie v podnikání. Kromě informatiky a kyberbezpečnosti program studenty naučí také managementu, studenti se tak mohou stát nepostradatelným prvkem každé firmy, kdy studenti umí využít informační technologie k podpoře růstu firmy a přitom rozumí managementu týmu či firmy.

Studijní moduly

Ochrana dat

 • Kybernetická bezpečnost a kyberkriminalita

 • Bezpečnost informačních technologií a ochrana údajů

Datová analytika

 • Základy infrastruktury a síťových technologií

 • Návrh a vývoj softwarových aplikací

 • Základy analýzy dat

Digitální management

 • Digitální strategie

 • Technologie, strategie a inovace

 • Digitální ekonomika: Platformy, umělá inteligence a byznys

Osobní rozvoj a management

 • Leadership a týmová práce

 • Řízení podnikových procesů

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MBA činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MBA následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Bezpečnost informačních technologií a ochrana údajů

Předmět poskytuje praktické zkušenosti s technologickými nástroji produktivity a základní znalosti a porozumění návrhu a vývoji systémů. Studium je navrženo tak, aby integrovalo koncepty hardwaru, softwaru a internetu. Rovněž poskytuje přehled o zabezpečení dat, ochraně osobních údajů a způsobech zvyšování produktivity a efektivity. Studenti se také seznámí s kariérními cestami v oblasti technologií a s některými různými certifikacemi, které jsou v tomto odvětví k dispozici.

Základy infrastruktury a síťových technologií

Předmět pomáhá studentům budovat základní znalosti a dovednosti v oblasti síťových technologíí a nabízí jim možnost upevnit si znalosti klíčových pojmů a terminologie počítačových sítí a internetu, síťových a infrastrukturních standardů, protokolů a modelů, základních síťových komponent, topologií, funkcí a procesů a prokázat schopnost vysvětlit jednoduché a složité sítě, zabezpečení, vzdálený přístup a virtualizaci sítí.

Kybernetická bezpečnost a kyberkriminalita

Obsah tohoto předmětu je především kriminologický, sociologický a sociálně-právní. Studenti se budou zabývat různými druhy trestné činnosti související s internetem; studovat příslušné počítačové a síťové technologie, zejména pokud se používají buď při páchání, nebo při odhalování či prevenci kyberkriminality; analyzovat policejní, právní, elektronická a jiná opatření určená k boji proti kyberkriminalitě a zvažovat jejich hlavní silné a slabé stránky; a posoudit nejnovější sociologické a sociálně-právní teorie kyberprostoru a aplikovat tyto teorie na konkrétní oblast kyberkriminality. Témata zahrnují využívání internetu pachateli sexuálních trestných činů, počítačové "hackování", mediální pirátství, způsoby, jakými se lze lépe chránit na internetu, a kybernetickou bezpečnost.

Leadership a týmová práce

Leadership a týmová práce mají přímý vliv na schopnost organizace plnit své poslání. Vedení je potřeba k tomu, abyste se ujistili, že všichni v týmu jdou stejným směrem a usilují o stejný cíl. Tento předmět představuje, vysvětluje a zkoumá, jak lidé spolupracují, aby pochopili problémy a příležitosti a společně vymýšleli, vyvíjeli a realizovali řešení. Poskytuje studentům poznatky o sobě samých i o ostatních a o tom, jak efektivně spolupracovat. Na konci kurzu budou mít studenti základní znalosti a dovednosti, jak porozumět sobě a ostatním, jak pracovat v týmech a jak týmy vytvářet, rozvíjet a vést.

Řízení podnikových procesů

Organizace je základním tématem pro pochopení skutečného fungování každé společnosti nebo obecněji jakékoliv instituce a je součástí základního know-how každého manažera. Kromě toho je řízení organizace ochotno brát v úvahu také vzájemné závislosti mezi každodenními činnostmi lidí (konkrétně procesy): procesy jsou totiž skutečnou pákou k dosažení organizační účinnosti a efektivity. A konečně, řízení organizace a jejích procesů by mělo také zohlednit způsob, jakým lidé a jednotky přijímají svá rozhodnutí, vzhledem k tomu, že organizování a rozhodování jsou dvě ústřední a vzájemně se doplňující činnosti manažerské funkce. K dosažení těchto cílů je cílem tohoto předmětu vysvětlit základní pojmy a hlavní teorie stojící za podnikovými procesy. Předmět se zaměřuje hlavně na analýzu a návrh správné organizace na mikroúrovni (jednotlivec) a na makroúrovni (skupina více jednotlivců); analýzu toho, jak efektivně řídit procesy, z hlediska činností, výkonnosti a principů; analýzu toho, jak rychle přijímat rozhodnutí, z hlediska procesu, omezení, modelů a přístupu teorie her.

Návrh a vývoj softwarových aplikací

Tento předmět poskytuje studentům příležitost rozvíjet dovednosti v oblasti navrhování a vývoje softwarových řešení, řízení projektů a komunikace. K tomu slouží různé způsoby vývoje softwaru, nástroje, které lze při tomto procesu použít, a interakce mezi softwarem a dalšími součástmi počítačových systémů. Studenti používají systematický přístup k vývoji a dokumentaci softwarových řešení s využitím různých datových struktur a jazykových prostředků.

Základy analýzy dat

Cílem tohoto předmětu je připravit vás na práci v oblasti analýzy dat. Seznámíte se s mnoha základními typy datové analytiky a základními koncepty. Seznámíte se s nástroji a dovednostmi potřebnými k provádění analýzy dat. Projdeme si některé základní matematické a statistické postupy používané při analýze dat a pracovní postupy pro provádění efektivní a účinné analýzy dat.

Digitální strategie

Předmět se zaměřuje na klíčové koncepty, postupy a otázky strategického řízení digitálních technologií a zabývá se dvěma klíčovými tématy. Za prvé, zkoumá strategickou roli a organizační hodnotu digitálních technologií, včetně digitálně podporovaných inovací, digitálních ekosystémů a digitální transformace a narušení. Za druhé, zkoumá strategické řízení digitálních technologií, které je nutné k realizaci tohoto hodnotového potenciálu, včetně současných a nově vznikajících přístupů a rámců pro strategické rozhodování o digitálních technologiích a řízení poskytování digitálních služeb.

Technologie, strategie a inovace

Předmět poskytuje řadu strategických rámců pro řízení technologicky vyspělých podniků. Důraz je v průběhu celého studia kladen na vývoj a aplikaci koncepčních modelů, které objasňují interakce mezi konkurencí, vzorci technologických a tržních změn a strukturou a rozvojem organizačních schopností. Hlavní důraz je kladen na osvojení souboru výkonných analytických nástrojů, které jsou rozhodující pro rozvoj technologické strategie jako nedílné součásti obchodní strategie. Tyto nástroje mohou poskytnout rámec pro rozhodování, do kterých technologií investovat, jak tyto investice strukturovat a jak předvídat a reagovat na chování konkurence, dodavatelů a zákazníků.

Digitální ekonomika: Platformy, umělá inteligence a byznys

Digitalizace ekonomiky je jedním z nejzávažnějších témat současnosti. Digitální technologie změnily podniky a životy lidí a budou tak činit i v budoucnu. Tento předmět se zabývá digitální ekonomikou a tím, jak digitální ekonomika ovlivňuje trhy a společnost. Dozvíme se, jak internet, mobilní komunikace, sdílená ekonomika, sociální média a kryptoměny ovlivňují globální podnikání.