MBA – Mezinárodní management

Základní informace

S rostoucí globalizací trhů spojenou s revolucí informačních a komunikačních technologií si stále více organizací uvědomuje význam efektivního řízení změn jako základu konkurenční výhody na globálním trhu. Cílem tohoto studijního programu je proto připravit absolventy na pozice ve střední fázi kariéry v organizacích soukromého a veřejného sektoru (i v nevládních organizacích) v mezinárodním měřítku.

Studium programu je navrženo tak, aby poskytlo studentům ucelený přehled o problematice mezinárodních vztahů a moderních dějin a jejich vlivu na mezinárodní vztahy mezi státy. Důraz je kladen na oblast mezinárodního obchodu, která je pro uchazeče bezpochyby stěžejní, a na koncept spolupráce s nadnárodními obchodními partnery.

Absolvování tohoto programu umožnuje účast na diplomatických misích na pozici středního a vyššího personálu a taky ve státních správách zodpovídajících za zahraniční politiku státu, komerčních a nekomerčních mezinárodních organizacích. Studenti mohou vystupovat jako specialisté pro konkrétní státy nebo oblasti.

Struktura programu

Ať už jste s teorií podnikání a managementu již obeznámeni, nebo jste v této oblasti úplnými nováčky, studium MBA se zaměřením na mezinárodní management vám umožní pokrýt všechny funkční oblasti managementu. Mezinárodní charakter programu poskytuje bohaté multikulturní zkušenosti. Prostřednictvím jednotlivých předmětů budete moci získat všechny dovednosti a znalosti potřebné k tomu, abyste se stali vedoucími pracovníky v oblasti mezinárodního podnikání.

Způsob myšlení v základním studijním programu lze popsat jako multikulturní, podnikatelský, strategický, etický a spolupracující. Jeho součástí jsou předměty jako podniková statistika, finanční účetnictví, finance, mikro- a makroekonomie, strategické vedení, Big data nebo podnikatelská kreativita a inovace. Vysoce specializované předměty umožňují studentům ponořit se hlouběji do konkrétního problému a mohou tak získat specializaci v oboru a disciplíně podle svého výběru.

Studijní moduly

Mezinárodní finance

 • Mezinárodní účetnictví

 • Mezinárodní finance

 • Mezinárodní ekonomika a inovace

 • Mezinárodní podnikové finance

Geopolitika

 • Geopolitika a globalizace

 • Globální strategie

 • Globální podnikání a udržitelnost

Mezinárodní podnikání

 • Mezinárodní obchod a obchodní právo

 • Mezinárodní marketing

 • Mezinárodní vyjednávání a komunikace

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MBA činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MBA následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Globální strategie

Cílem předmětu Globální strategie je poskytnout studentům dovednosti, znalosti a citlivost potřebné k vytvoření, udržení a obnovení udržitelné konkurenční výhody v globálním prostředí. Předmět Globální strategie se zabývá otázkami mezinárodního podnikání z integrovaného pohledu na úrovni firmy.

Globální podnikání a udržitelnost

Cíle udržitelného rozvoje jsou velmi důležité globální cíle. Skrývají jak významné příležitosti, pokud budou kreativně využity, tak obrovská rizika, pokud se jimi nebude zabývat. Cílem tohoto předmětu je kriticky prozkoumat, jak mohou různé podniky se ziskem přispět k využití příležitostí a řešení rizik spojených s cíli udržitelného rozvoje. Po jeho absolvování by studenti měli porozumět cílům udržitelného rozvoje a kriticky zkoumat jejich důsledky pro nadnárodní společnosti, porozumět teoretickým základům podnikání jako aktéra rozvoje a politiky v globální ekonomice a kriticky o nich diskutovat, kriticky zhodnotit různé přístupy k dosažení cílů udržitelného rozvoje, pochopit, teoreticky zhodnotit a kriticky diskutovat o tom, jak cíle udržitelného rozvoje nově definují vztahy mezi podniky a společností a kriticky zhodnotit význam myšlení udržitelnosti jako základní manažerské schopnosti při zvládání výzev a zkoumání příležitostí v rámci cílů udržitelného rozvoje.

Mezinárodní ekonomika a inovace

Ekonomie je důležitý předmět, který ovlivňuje způsob života v mezinárodním měřítku v zemích, které využívají tržní systém k určování alokace zdrojů ve své společnosti. Cílem tohoto předmětu je pomoci studentům pochopit fungování tržního systému v mezinárodním prostředí a prozkoumat povahu a uspořádání různých společností a argumenty, které jsou základem mnoha velkých globálních veřejných problémů současnosti v mezinárodním prostředí, a pochopit fungování a chování mezinárodních obchodních firem a dalších rozhodovacích subjektů prostřednictvím studia principů mezinárodní ekonomie užitečných pro studenty mezinárodního programu MBA.

Mezinárodní obchod a obchodní právo

Studiem předmětu mezinárodní obchod jsou studenti seznámeni s obchodováním na mezinárodním trhu. V předmětu jsou důkladně vysvětleny pojmy otevřenost ekonomiky, uzavřenost ekonomiky a vývoz a dovoz zboží. Dále se předmět zaměřuje na členství ČR v EU a jeho dopady v mezinárodním obchodě. V předmětu se studenti seznamují s typy mezinárodního obchodu a důsledky mezinárodního obchodu na ekonomické procesy. Součástí předmětu je také mezinárodní obchodní právo, které je zaměřeno především na obchodování na mezinárodním trhu. Cílem je poskytnout studentům náhled na tuto problematiku především z obchodně právního hlediska.

Mezinárodní účetnictví

Tento předmět poskytuje příležitost získat reálné zkušenosti s účetnictvím v mezinárodním kontextu. Přibližuje kontext účetních informací s ohledem na širší sociální, politické, ekonomické, přírodní a kulturní prostředí. Po absolvování tohoto předmětu budete schopni popsat příčiny a povahu rozdílů v mezinárodním finančním výkaznictví, vysvětlit regulaci účetnictví, vysvětlit a zhodnotit koncepční rámec účetního výkaznictví, porozumět teorii a praxi konsolidované skupinové účetní závěrky, syntetizovat a efektivně využívat účetní informace a znalosti, popsat a diskutovat o některých klíčových mezinárodních účetních standardech, porozumět podstatě interpretace účetní závěrky v mezinárodním kontextu, identifikovat, vyhodnotit a kriticky posoudit alternativní účetní techniky.
numerické a kvantitativní dovednosti aplikované na mezinárodní účetní scénáře. Dále budete schopni prokázat vysokou osobní efektivitu, uplatňovat kritické sebeuvědomění a řízení osobních zdrojů v kontextu různorodého podnikatelského prostředí.

Mezinárodní marketing

Mezinárodní marketing často vyžaduje zásadní změny v tom, jak organizace podnikají na globálním trhu. Pro dnešního vedoucího pracovníka podniku je nezbytné, aby si byl vědom důsledků marketingových strategií a způsobu jejich využití v různých zemích s odlišnou kulturou. Předmět se zaměřuje na identifikaci a uspokojování potřeb konkrétních mezinárodních cílových trhů prostřednictvím úzké interakce s manažery z dalších funkčních oblastí, jako je propagace, finance, účetnictví a lidské zdroje.

Mezinárodní management

Pozorujeme zásadní změnu v povaze geopolitiky. Vedoucí představitelé světového byznysu se již nebudou soustředit na jeden či dva akciové trhy, měny, ekonomiku nebo politické vůdce. Na to je dnešní podnikatelské prostředí příliš složité a provázané. Národní státy a nadnárodní korporace budou i nadále mocné a důležité. Globální sítě zahrnující technologické, podnikatelské, sociální a environmentální zájmové skupiny budou i nadále mocné. Budoucí ekonomické a obchodní úsilí se bude stále více vyznačovat hledáním společného základu, produktivních partnerství a vzájemného prospěchu. Tento předmět se zaměří na rozvoj hlubšího porozumění tomu, jak a proč se mohou manažerské postupy a procesy na celém světě lišit, a na rozvoj dovedností nezbytných pro úspěšné fungování v tomto mezinárodním podnikatelském prostředí.

Mezinárodní finance

V důsledku rostoucí závislosti na úzce integrovaných zahraničních operacích se v každé nadnárodní firmě otevřel paralelní svět financí, který byl dosud přehlížen. Předmět se proto zabývá mnoha aspekty finančního rozhodování v globálních firmách, které tyto změny vyvolaly. Stručně vysvětluje celkovou strukturu globálních financí, nastiňuje analytický rámec, který slouží jako vodítko pro kritická finanční rozhodnutí týkající se financování, investic, řízení rizik a řízení pobídek v nadnárodní firmě. Tento rámec zdůrazňuje potřebu sladit protichůdné síly, aby nadnárodní firmy získaly konkurenční výhodu na svých vnitřních kapitálových trzích.

Mezinárodní vyjednávání a komunikace

Mezikulturní komunikace je mezinárodní komunikace přesahující hranice států a zahrnující mnoho různých kultur. Existuje široká škála komunikačních problémů, které se přirozeně objevují při pohybu přes hranice států a v organizacích, které jsou tvořeny jednotlivci z různých zemí, kteří představují různé náboženské, sociální, etnické a vzdělanostní prostředí. Interkulturní komunikace se snaží pochopit, jak se lidé z různých zemí a kultur chovají, komunikují a vnímají svět kolem sebe zcela odlišně. Z hlediska managementu studuje situace, kdy se lidé z různých kultur vzájemně ovlivňují v podnikatelském prostředí. Cílem předmětu je proto získat porozumění rozdílům v jazyce, zvycích, sociálních atributech, myšlenkových vzorcích a dalších aspektech kultur různých skupin lidí. Porozumění mezikulturní komunikaci je nezbytné pro vedení mezinárodních obchodů. Cílem tohoto kurzu je poskytnout toto porozumění.

Geopolitika a globalizace

Geopolitika a globalizace je předmět, který je zaměřen na základní rysy rostoucí vzájemné provázanosti ekonomik způsobené revolucí v informačních a dopravních technologiích. Zaměřuje se na její hlavní důsledky jak pro různé skupiny zemí, tak pro politickou a kulturní rovnováhu světa. Dnes všichni používají slovo "globalizace", ale existuje jen malá shoda v tom, co znamená, a proto není překvapivé, že ještě menší shoda panuje v tom, zda je pro světovou ekonomiku dobrá, špatná nebo smíšená. Tento předmět tyto debaty nevyřeší, ale jeho sledování umožní přesnější a správnější pochopení toho, co tento pojem znamená a co globalizace znamená pro světovou ekonomiku a politiku.