MBA – Strategický management

Základní informace

Aby manažeři v budoucnu uspěli, musí rozvíjet zdroje a schopnosti potřebné k získání a udržení výhod na tradičních i nově vznikajících konkurenčních trzích. Způsob, jakým se organizace snaží tuto konkurenční výhodu rozvíjet, představuje podstatu jejich strategie.

Studenti se budou zabývat způsoby, jakými si firmy budují a udržují konkurenční postavení a dosahují dlouhodobé ziskovosti. Důraz bude kladen na rozvoj integrovaného pohledu na firmu, jenž zahrnuje funkční oblasti jako je provoz, marketing, účetnictví a finance.

Cílem studijního programu je seznámit studenty s konceptem strategického řízení prostřednictvím analýz praktických případů a bere v úvahu základní směřování a cíle organizace, prostředí (sociální, politické, technologické, ekonomické a globální faktory), strukturu odvětví a trhu a silné a slabé stránky organizace. Důraz je kladen na vývoj a úspěšnou implementaci strategie v různých typech firem napříč odvětvími.

Struktura programu

Studijní program klade důraz na hodnotu a proces strategického řízení. Kromě toho, že se studenti seznámí s novou látkou, očekává se, že budou integrovat a aplikovat své předchozí znalosti na strategické rozhodování v organizacích. Program Strategický management je koncipován tak, aby zkoumal vizi, poslání organizace, zkoumal principy, techniky a modely organizační analýzy a analýzy prostředí, diskutoval teorii a praxi formulace a implementace strategie, jako je řízení společnosti a podnikatelská etika pro rozvoj efektivního strategického vedení.

Studium je speciálně navrženo tak, aby studenty nejen seznámilo s klíčovými strategickými koncepty, ale také si klade za cíl pomoci studentům integrovat a aplikovat jejich předchozí znalosti na různé obchodní situace. Cílem kurzu je podpořit cíle magisterského programu solidními základy v oblasti etiky, globalizace a mezioborových otázek.

Studijní moduly

Management a řízení

 • Management a řízení podniku

 • Podnikové finance

 • Řízení lidských zdrojů

Osobní rozvoj

 • Etika v rozhodování

 • Inovace a vývoj nových produktů

Strategické myšlení

 • Strategický management

 • Podniková strategie

 • Strategické myšlení

 • Strategické řízení rizik

 • Strategický marketing a marketing management

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MBA činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MBA následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Management a řízení podniku

Předmět se zabývá základy teorie a praxe managementu a základními principy a praxí podnikání a organizací v místním a mezinárodním kontextu. Získáte rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti navrhování a realizace strategie na různých úrovních podnikové organizace a dalších typů organizací, jako jsou veřejné, neziskové a družstevní. Specializované možnosti poskytují přehled o složitých a měnících se vztazích mezi obchodními korporacemi, jejich zainteresovanými stranami a společnostmi, v nichž působí.

Strategický management

Předmět Strategický management seznamuje studenty s klíčovými koncepty, nástroji a principy formulace strategie a analýzy konkurence. Zabývá se manažerskými rozhodnutími a činnostmi, které ovlivňují výkonnost a přežití obchodních podniků. Zaměřuje se na informace, analýzy, organizační procesy a dovednosti a obchodní úsudek, které musí manažeři využívat při navrhování strategií, určování pozice svých podniků, vymezování hranic firmy a maximalizaci dlouhodobých zisků v podmínkách nejistoty a konkurence.
V rámci studia předmět spojuje a rozvíjí všechny myšlenky, koncepty a teorie z ostatních předmětů, jako je účetnictví, ekonomie, finance, marketing, organizační chování a statistika.

Etika v rozhodování

Etické rozhodování se týká procesu hodnocení a výběru mezi alternativami způsobem, který je v souladu s etickými zásadami. Při etickém rozhodování je nutné vnímat a eliminovat neetické možnosti a vybrat nejlepší etickou alternativu. V tomto předmětu uvádíme některé hlavní zásady a cesty, které pomáhají řídit etické rozhodování. Jedná se o řadu základních otázek, které bychom si měli klást, když jsme konfrontováni s etickými dilematy. Často se jedná o složité situace bez jednoznačného řešení a bez správné či špatné odpovědi. Tyto rozhodovací postupy nám však všem do značné míry pomohou činit informovaná rozhodnutí, která mohou ospravedlnit následné jednání.

Podnikové finance

Předmět popisuje teorii a praxi podnikových financí. Jeho cílem je poskytnout koncepční základy a vytvořit rámec pro přijímání investičních a finančních rozhodnutí podniků. Obsah bude velmi užitečný pro začínající investiční analytiky, finanční manažery, odborníky na podnikové finance a budoucí finanční ředitele. Předmět se zabývá pochopením hlavních finančních rozhodnutí, kterým čelí podnikoví manažeři, a tím, co a proč dělají podnikoví finanční profesionálové. Budeme kombinovat teorii s praxí, abychom v konečném důsledku pochopili, co by měli podnikoví finanční profesionálové dělat, aby zvýšili hodnotu společnosti a bohatství akcionářů. Mezi hlavní témata patří časová hodnota peněz a úrokové sazby, oceňování projektů a firem, analýza projektů, rozhodování o kapitálovém rozpočtu, rozhodování o kapitálové struktuře, vztah rizika a výnosu, finanční analýza atd.

Podniková strategie

Hlavním způsobem, jakým podniková strategie v konečném důsledku vytváří hodnotu, je zvýšení schopnosti podniků v portfoliu vytvářet a udržovat konkurenční výhodu. Hlavními tématy, kterými se budete zabývat, jsou diverzifikace, vertikální integrace, restrukturalizace, synergie, alianční strategie a globální strategie. Představíme si tedy řadu nástrojů, které nám pomohou tato témata analyzovat. Hlavním cílem předmětu je seznámit vás s primárními rozhodnutími, nástroji a koncepty podnikové strategie. Na konci předmětu by absolventi měli být schopni pochopit, jak mohou firmy s více podniky vytvářet hodnoty, být schopni identifikovat příležitosti ke zlepšení podnikové strategie, pochopit a umět analyzovat hlavní přínosy a rizika různých diverzifikačních strategií, porozumět ekonomickým a organizačním skutečnostem, které se skrývají za pojmem "synergie", a být schopni identifikovat a analyzovat synergické příležitosti.

Inovace a vývoj nových produktů

Předmět je koncipován tak, aby poskytl komplexní pokrytí managementu inovací a vývoje nových produktů. Důraz bude kladen jak na teorii, tak na implementaci managementu inovací. Struktura předmětu podpoří studenty v získání znalostí a dovedností potřebných pro řízení inovací a vývoj nových produktů. Po jeho úspěšném absolvování budou studenti schopni kriticky diskutovat a analyzovat koncepty vývoje nových produktů a inovací, prokázat schopnost zapojit se do podnikatelských a inovačních procesů při vývoji nových produktů, vytvářet, analyzovat a kriticky hodnotit nové podnikatelské modely a inovační plány a rozvíjet dovednosti v oblasti analýzy případových studií.

Strategické myšlení

Tento předmět vám umožní určit a strategicky promyslet výzvy a příležitosti, které před vaší organizací stojí. Budoucnost je nejistá a vyžaduje od nás hluboké zamyšlení, abychom určili cestu. O to více je pak nutné plánovat. Spojením výkonných analytických metod s osvědčenými nástroji myšlení můžete své organizaci pomoci lépe se vypořádat s dnešním světem nestálosti, nejistoty, složitosti a nejednoznačnosti. Mnoho manažerů dnes říká, že ví, že věnovat čas strategickému myšlení a plánování je opravdu důležité. Výzkumy nám však ukazují, že tomu skutečně věnují nedostatečný čas. Tento předmět je navržen tak, aby pomohl manažerům vyvinout efektivní způsoby, jak dosáhnout strategického myšlení pro jejich organizace.

Řízení lidských zdrojů

Tento předmět zahrnuje nejen teorie, ale také umožňuje studentům procvičit si postupy při přijímání zaměstnanců. Zaměřuje se především na administrativní služby, správu zaměstnanců a řízení výkonnosti a především na proces přijímání zaměstnanců. Předmět pomáhá studentům studovat a získávat znalosti a zásady, které jsou potřebné pro řízení lidských zdrojů společnosti. Hlavním cílem Řízení lidských zdrojů je zajistit důležité a odpovídající zdroje pro společnost, proto v sobě zahrnuje kombinaci různých předmětů, které zahrnují obchodní prostředí, komunikační dovednosti a manažerské účetnictví.

Strategické řízení rizik

Každý projekt je spojen s riziky - některá mohou projekt zničit a některá dokonce zničit vaši kariéru. Jako projektový manažer musíte umět identifikovat a řídit rizika svého projektu. Zvládnutí technik řízení rizik je základem pro to, abyste se stali úspěšným projektovým manažerem. Tento předmět je navržen tak, aby vás naučil praktickým přístupům k identifikaci a řízení rizik.

Strategický marketing a marketing management

Strategický marketingový management představuje rámec marketingového rozhodování a plánování v globálním prostředí: zkoumání možností strategie, analýzu příležitostí, stanovení a realizace strategie. Předmět zkoumá vývoj a implementaci marketingové strategie tím, že poskytuje rámec, na jehož základě lze identifikovat a vyhodnotit strategické možnosti a programy. Mezi stěžejní témata patří prognózování a kontextové možnosti, životní cykly produktových kategorií a strategické důsledky, definice produktu - trhu, vztahy s distribučními kanály, vztahy se zákazníky, analýza konkurence, modely pro marketingové stratégy, modely portfolia, strategické hodnocení nabídky, systémy realizace marketingové strategie.