Stipendia

EIFM

Stipendia

Studium na EIFM je skvělou investicí do vaší budoucnosti. Stejně jako každá jiná investice, i tato vyžaduje pečlivé plánování a podrobné informace. Jsme si vědomi toho, že se většina studentů spoléhá na více způsobů podpory,ať už se jedná o osobní zdroje, půjčky, stipendia či jinou formu grantů. Naše oddělení zaměřené na finanční pomoc vám pomůže učinit informovaná rozhodnutí a najít zdroje financování, díky kterým se vám tato investice vyplatí.

Níže naleznete všechny možnosti stipendií a grantů, které v rámci nadace European Institute of Finance & Management nabízíme.

Stipendium může uplatnit každý, kdo se ke studiu přihlásí v období od 1.1. do 28.2. Každý student, jenž se přihlásí ke studiu v tomto období a uhradí alespoň 1.splátku školného, má nárok na 15% slevu z kompletní ceny školného. Sleva se vztahuje na všechny postgraduální studijní programy.
V rámci tohoto stipendijního programu EIFM uděluje až 30 studentům ročně téměř 80% slevu na studium. Studenti, kterým bude toto stipendium uděleno, jsou vybírání především na základně vynikajících studijních výsledků, profesních zkušeností a osobních zásluh. Všichni vybraní studenti musejí být odrazem hodnot, za kterými EIFM v rámci své činnosti stojí.
V EIFM chceme podporovat ženy, které budou součástí vedení v národních i nadnárodních korporacích či na jiné vedoucí pozici. Proto v rámci tohoto stipendia podporujeme ženy, které mají vynikající profesní výsledky a potenciál stát se leadry ve svém oboru. Uchazečky o toto stipendium by měly prokázat příkladné vůdčí schopnosti, kreativní vedení a odhodlání prosazovat zájmy žen a své kariérní cíle. Maximální výše stipendia je 50% školného.
Tento typ stipendia je udělován uchazečům s velkým podnikatelským duchem, kteří prokáží vynikající podnikatelské výsledky, vysokou úroveň podnikatelského ducha a také kreativity. Součástí by měla být také snaha přispět svou činností do vzdělávacího systému EIFM.
V EIFM klademe důraz na rodinu a hodnoty s tím spojené. Proto si vážíme a vítáme studenty s rodinou a udělujeme stipendia těm, kteří si dle názoru našeho stipendijního výboru zaslouží finanční pomoc. Stipendium je udělováno také v případě, že se ke studiu přihlásí více členů jedné rodiny.
Uchazeč, který svou činností přispívá jakkoliv významným způsobem v oblasti vědy či novodobých technologiích a má potenciál pro inovace a technologický pokrok, může požádat i stipendium, které mu je uděleno v případě, že prokáže především odborné znalosti v odvětví moderních technologiích jako jsou big data, digitální transformace, uměla inteligence či programování.