MBA – Řízení lidských zdrojů

Základní informace

MBA Řízení lidských zdrojů je postgraduální program zaměřený na předávání znalostí a dovedností potřebných k řízení lidí v organizaci.

Cílem programu je vzdělávat studenty v oblasti lidských zdrojů, kteří jsou kompetentní zvládat imperativní roli lidských zdrojů ve veřejných i soukromých firmách, organizacích a podnicích. V rámci tohoto programu se studenti učí plánovat, organizovat a řídit různé věci prostřednictvím různých aktivit, projektů a případových studií. Kromě toho studují také organizační psychologii a učení na pracovišti.

Studenti jsou seznámení s řízením lidských zdrojů, personálními procesy a činnostmi organizace a trendy personálního řízení organizace. Program přibližuje studentům informace o problémech řízení lidských zdrojů v organizaci, s jejich významem, metodami, systémy a obsahuje všechny důležité předměty personálního řízení samostatně.

Kromě získání teoretických znalostí program pomáhá studentům rozvíjet dobré komunikační dovednosti, které jim dále pomáhají udržovat dobré vztahy mezi lidmi na pracovišti. Koncepty, které si studenti osvojí během tohoto programu, z nich činí ideální kandidáty na kariéru v oblasti řízení lidských zdrojů.

Struktura programu

Řízení lidských zdrojů je ústřední funkcí každé organizace. Obecně platí, že 50 a více procent provozního rozpočtu organizace je použito na platy lidí, kteří v ní pracují. Obecným cílem studijního programu je proto seznámit studenty se základními principy a technikami řízení lidských zdrojů. Jednotlivé předměty vychází z praktického pohledu, který spojuje přínos behaviorálních věd s technickými aspekty realizace funkce lidských zdrojů v “reálném světě”.

Základní znalosti o řízení lidských zdrojů jsou tedy nezbytné bez ohledu na to, zda student pracuje ve státní správě, finančních službách, nemocnici, v odvětví špičkových technologií, v maloobchodě, ve vzdělávací instituci nebo v jiném typu organizace. Hlavním cílem tohoto programu je ukázat, že řízení lidských zdrojů je více než jen přijímání žádostí o zaměstnání a vedení evidence; jedná se o ústřední a strategickou organizační činnost, která je stále složitější a důležitější.

Tyto široké záměry lze přesněji definovat prostřednictvím zkoumání specifických cílů studijního programu. Po jeho absolvování tak bude student schopen ocenit význam řízení lidských zdrojů jako studijního oboru a jako ústřední manažerské funkce, porozumět důsledkům behaviorálních věd, vládních nařízení a soudních rozhodnutí pro řízení lidských zdrojů, znát prvky personální funkce (např. nábor, výběr, vzdělávání a rozvoj atd.) a znát klíčové pojmy a terminologii každého prvku a aplikovat zásady a techniky řízení lidských zdrojů získané v tomto kurzu při diskusi o hlavních personálních otázkách a řešení typických případových problémů.

Studijní moduly

Vztahy v organizaci

 • Obchodní komunikace

 • Pracovní vztahy a pracovní právo

 • Organizační kultura

 • Informační systémy pro manažery

Péče o zaměstnance

 • Plánování, nábor a výběr pracovních sil

 • Odměňování a benefity

 • Rozvoj zaměstnanců a řízení talentů

Management a řízení

 • HR Management

 • Řízení lidí a výkonnosti organizace

 • Analýza pracovních míst

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MBA činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MBA následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Obchodní komunikace

Tento předmět představuje příležitost, jak uplatnit v praxi všechny získané znalosti a potvrdit si, že proces vyjednávání je dynamický a vždy se dá zlepšit. Naučíte se uplatňovat klíčové vyjednávací dovednosti a styly pro vedení efektivních jednání a dosahování uspokojivých dohod, osvojíte si komunikační techniky, které zlepšují vztahy a podněcují spolupráci mezi zúčastněnými stranami, a také si osvojíte kritické myšlení, abyste zvládali emoce a konstruktivně řešili konflikty.

HR Management

Tento předmět zahrnuje nejen teorie, ale také umožňuje studentům procvičit si postupy při přijímání zaměstnanců. Zaměřuje se především na administrativní služby, správu zaměstnanců a řízení výkonnosti a především na proces přijímání zaměstnanců. Předmět pomáhá studentům studovat a získávat znalosti a zásady, které jsou potřebné pro řízení lidských zdrojů společnosti. Hlavním cílem Řízení lidských zdrojů je zajistit důležité a odpovídající zdroje pro společnost, proto v sobě zahrnuje kombinaci různých předmětů, které zahrnují obchodní prostředí, komunikační dovednosti a manažerské účetnictví.

Řízení lidí a výkonnosti v organizaci

Tento předmět se zaměřuje na všeobecné manažery, kteří řídí lidi - některé z nich řídíte formálně, například své podřízené, a jiné neformálně, například své kolegy a šéfy. Jádrem předmětu je charakteristika a diskuse o každodenních funkcích a rolích, kterých se manažeři účastní, jako je vytváření smyslu, dávání smyslu, rozhodování, vedení, motivování, plánování, organizování, mentorování, monitorování a ovlivňování. Každá část tohoto předmětu se zabývá tématem, které přispívá k lepšímu zvládnutí těchto manažerských rolí, abyste se mohli stát lepšími manažery sebe, ostatních, týmů a organizací. Předmět je proto je navržen tak, aby vás seznámil s některými klíčovými myšlenkami, otázkami a debatami o managementu a řízení ostatních v organizaci.

Informační systémy pro manažery

Předmět seznámí studenty s koncepcí počítačových informačních systémů v organizaci. Studenti se budou zabývat vlivem informačních technologií na rozhodování v organizaci a etickými otázkami, kterým čelí manažeři. Budou probírány základy informačních technologií (sítě a komunikace; systémy pro správu databází, datové sklady, vývoj systémů), jakož i bezpečnost, kontrolní rámce a audit počítačových systémů. Mezi probíraná témata patří: informační systémy, organizace a strategie, sociální, etické a právní otázky, infrastruktura informačních systémů, mapování podnikových procesů a návrh databází, elektronické obchodování, bezpečnost systémů, vývoj systémů a nové problémy.

Pracovní vztahy a pracovní právo

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s významem pracovního práva a ukázat jim různé koncepce organizačních struktur. Umožní studentům pochopit vztah mezi zaměstnavatelem, zaměstnancem a odbory a také jim umožní pochopit, jakým způsobem vykonává své povinnosti pracovní soud v případě, že dojde ke sporům mezi odbory, zaměstnavatelem a zaměstnancem. Mezi hlavní probíraná témata patří: Úvod do pracovního práva, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, právo týkající se odměňování pracovníků, právo týkající se vzdělávání pracovníků, právo týkající se pracovních úrazů a dávek, nové problémy a trendy, pracovní smlouva, právo týkající se obchodních sporů a otázky bezpečnosti.

Plánování, nábor a výběr pracovních sil

V rámci tohoto předmětu studenti zkoumají zásady a postupy pro plánování, získávání, rozmisťování a udržení dostatečně početné a kvalitní pracovní síly, která umožní organizaci dosáhnout jejích strategických cílů. Témata zahrnují strategický význam personální práce, personální prostředí, plánování lidských zdrojů, analýzu a tvorbu pracovních míst, nábor, prověřování uchazečů, testování zaměstnanců, pohovory, reference, rozhodování, pracovní smlouvy, metody hodnocení náborového procesu, rozmístění a udržení zaměstnanců.

Organizační kultura

Předmět zkoumá vývoj, povahu, klasifikaci a charakteristiky organizační kultury. Důraz je kladen na zkoumání chování a jeho vztahu k organizační kultuře. Zkoumá se vzájemné působení jednotlivce, skupin, organizace a prostředí. Zvláštní pozornost je věnována teoriím, modelům a metodám sladění kultury s vizí a posláním organizace.

Odměňování a benefity

Předmět se zabývá základními stavebními kameny efektivní správy odměn a benefitů a dále se věnuje strategickému rozměru - jak může celý proces přinést skutečnou "hodnotu za peníze" a pomoci organizaci dosáhnout jejích strategických cílů. Ve všech organizacích je důležité, aby správa a řízení odměn a benefitů byly co nejkvalitnější. Mezi hlavní témata předmětu patří: analýza současných strategických problémů, kterým dnes organizace čelí, strategický dopad odměňování a motivace, jak mohou organizace podpořit účast a angažovanost, dosáhnout organizačních cílů a ziskovosti a jak navrhnout odměňování tak, aby se vyrovnalo se změnami ve společenském a organizačním kontextu.

Rozvoj zaměstnanců a řízení talentů

Rozvoj zaměstnanců je důležitou součástí moderního pojetí řízení lidských zdrojů založeného na rozvoji potenciálu a kompetencí zaměstnanců s cílem dosáhnout konkurenční výhody. Proto se talent management stává klíčovou součástí personální strategie organizací nejen v České republice, ale i ve světě. Cílem tohoto předmětu je zhodnotit přístup organizací ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců a míru implementace talent managementu. Dílčím cílem je zkoumání vztahů mezi vybranými kvalitativními proměnnými.

Analýza pracovních míst

Studiem předmětu se studenti seznámí s primárními procesy analýzy pracovních míst, mezi které patří zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a rozbor informací o úkolech, způsobech, odpovědnosti a vazbách na daná pracovní místa. Dále je v předmětu probíraná oblast shromažďování informací o pracovních místech v organizaci, jejich popis a specifikace požadavků jednotlivých pracovních míst na pracovníky. Absolvováním předmětu bude student umět využít analýzu pracovních míst v pravý čas, tedy v okamžiku organizačních změn nebo změny předmětu činnosti firmy, společnosti nebo organizace.