Executive MBA

Základní informace

Executive MBA (EMBA) je postgraduální program zaměřený na vedení a management podniků. Cílem tohoto programu je poskytnout studentům hlubší pochopení fungování podnikatelského světa a rozvíjet jejich schopnosti v oblasti vedení a řízení podniku. EMBA program je určen pro manažery, kteří mají již určité zkušenosti v oblasti managementu a hledají další rozvoj a posun v kariéře. V rámci programu se studenti seznámí s novými manažerskými technikami, strategiemi a trendů v oblasti podnikání, které mohou aplikovat v praxi a zlepšit tak své vlastní výsledky a výkonnost podniku.

Executive MBA program je navržen tak, aby pomohl zkušeným manažerům posunout se v jejich kariéře a rozvíjet jejich dovednosti v oblasti řízení a vedení. Tento program je určen pro manažery, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti strategického řízení, podnikání, inovací, globálního podnikání a dalších klíčových oblastí, které jsou potřebné pro úspěch v dnešním konkurenčním světě.

Struktura programu

Struktura programu Executive MBA na EIFM je koncipována tak, aby byla co nejefektivnější a současně umožňovala studentům získat komplexní a praktické vzdělání v oblasti podnikání a managementu. Studijní program je rozdělen do několika modulů, které se zaměřují na různé aspekty vedení podniku a rozvoje manažerských schopností.

Vzhledem k tomu, že program je určen pro zkušené manažery, kteří již mají řadu let zkušeností v oblasti podnikání, mohou získané znalosti a dovednosti velmi rychle a efektivně aplikovat v praxi, což jim umožňuje rychle se posouvat v kariéře a být úspěšní ve svých oborech.

Po dokončení programu Executive MBA na EIFM budou studenti schopni aplikovat své nové znalosti a dovednosti v praxi a být úspěšnější v řízení svých podniků nebo týmů. Tento program jim umožní posunout se na další úroveň kariéry a rozvíjet svůj potenciál jako lídři.

Studijní moduly

Strategické řízení a vedení

 • Koncepty strategie a vedení

 • Strategické modely

 • Rozhodování

Inovace a podnikání

 • Inovační procesy

 • Podnikatelské schopnosti

 • Tržní analýza

Mezinárodní obchod a globální strategie

 • Mezinárodní trhy

 • Obchodní příležitosti

 • Globální konkurence

 • Mezinárodní marketing

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program EMBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program EMBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa EMBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu EMBA činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu EMBA následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Management a řízení podniku

Předmět Management a řízení podniku je klíčovým krokem v procesu rozvoje manažerských schopností a schopností vedení týmu v podnikovém prostředí. Předmět přináší studentům teoretické a praktické znalosti, potřebné pro efektivní řízení organizace. Během studia se studenti naučí jak plánovat a koordinovat celkovou strategii a cíle organizace. Dále se naučí jak pracovat s rozpočtem a zdroji, jak řídit lidské zdroje a jak vést týmy. Po absolvování předmětu budou studenti schopni efektivně řídit podnikové prostředí, být úspěšní v řízení týmu a plánování strategií, a mít celkový vhled do fungování podniku.

Finanční řízení podniku

Předmět Finanční řízení podniku poskytuje studentům komplexní znalosti o finančním řízení podniku. Během studia se studenti naučí, jak plánovat, monitorovat a řídit finanční zdroje organizace. Součástí tohoto předmětu jsou také témata jako finanční analýza, finanční nástroje a investice, a také řízení rizik. Předmět také zahrnuje praktické aspekty jako je rozpočtování, kontrola nákladů a zdrojů financování. Po absolvování předmětu budou studenti schopni efektivně řídit finanční stránku podniku, být schopni přijímat strategická rozhodnutí na základě finančních údajů a zlepšit finanční výkonnost organizace.

Obchodní vyjednávání, techniky a dovednosti

Předmět Obchodní vyjednávání, techniky a dovednosti se zaměřuje na rozvoj schopností studentů v oblasti vyjednávání a komunikace v rámci podnikatelského prostředí. Studenti se naučí rozpoznávat a využívat strategie, taktiky a techniky při jednání a budou moci využít nabyté znalosti při jednání s obchodními partnery. Předmět zahrnuje i oblasti jako je etika a kulturní rozdíly v obchodním prostředí, vytváření vztahů s obchodními partnery a řešení konfliktů. Absolventi tohoto předmětu budou mít přehled o různých přístupech k obchodnímu jednání a budou schopni použít různé techniky a strategie k dosažení výhodných dohod.

Firemní kultura a identita

Předmět Firemní kultura a identita se zaměřuje na význam firemní kultury pro úspěch podniku. Studenti se budou zabývat tím, jak lze vytvářet, udržovat a rozvíjet firemní kulturu a jaký vliv má kultura na chování a výkon zaměstnanců. Předmět zahrnuje také oblast identity podniku a její vliv na vnímání značky, marketing a vztahy s klienty. Studenti budou moci porovnat různé přístupy k budování a udržování firemní kultury a získají znalosti pro zajištění kvality a výkonu firmy. Absolventi tohoto předmětu budou schopni identifikovat klíčové prvky pro vytváření pozitivní firemní kultury a bude moci navrhnout a implementovat kroky k posílení kultury a identity podniku.

Řízení rizik

Předmět Řízení rizik se zaměřuje na identifikaci, analýzu a hodnocení rizik v podnikovém prostředí. Studenti se naučí používat nástroje pro řízení rizik a proaktivní přístup k rizikovému řízení v oblastech jako je bezpečnost, regulace a právní rámce, informační systémy, lidské zdroje a finance. Během studia se studenti naučí rozhodovat v situacích, kdy se musí vypořádat s nejistotou a riziky, a také budou mít možnost prozkoumat strategie pro snižování rizik a plánování krizových situací. Absolventi tohoto předmětu budou schopni aplikovat rizikové řízení na různé oblasti podnikání, což jim pomůže minimalizovat škody způsobené riziky a maximalizovat výkonnost podniku.

Inovační management

Předmět Inovační management se zaměřuje na vývoj inovačních schopností v podnikovém prostředí. Studenti se naučí aplikovat kreativní techniky a metody na identifikaci a vývoj nových produktů, služeb a procesů, a také se budou zabývat otázkami týkajícími se získávání investic. Dále se studenti naučí hodnotit a implementovat inovační projekty a budou se věnovat tématům, jako jsou otevřené inovační systémy a spolupráce s externími partnery. Během studia se studenti seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti inovačního managementu a budou mít možnost prozkoumat příklady inovačních projektů z různých oblastí podnikání. Absolventi tohoto předmětu budou schopni efektivně vést inovační projekty a přispět k rozvoji podniku v inovační oblasti.

Mezinárodní obchod a obchodní strategie

Předmět Mezinárodní obchod a obchodní strategie se zaměřuje na obchodní vztahy a strategie podniků v mezinárodním prostředí. Studenti se naučí analyzovat trhy a jejich specifikace, jako jsou například kulturní rozdíly a obchodní zvyklosti v různých zemích. Předmět se také zabývá otázkou mezinárodního obchodování, včetně dovozu a vývozu zboží, investic a právních otázek. Studenti se také dozvědí, jak vytvářet obchodní strategie, které budou účinné v mezinárodním prostředí a jakými způsoby zvládat rizika a výzvy, které jsou s mezinárodním obchodem spojeny. Po absolvování předmětu budou studenti schopni efektivně řídit mezinárodní obchodní aktivity a budou mít hlubší porozumění mezinárodnímu obchodu a jeho strategickým aspektům.

Vedení a rozvoj týmu

Předmět Vedení a rozvoj týmu se zaměřuje na praktické dovednosti a nástroje potřebné pro efektivní vedení a rozvoj týmu v organizaci. Studenti se naučí, jak identifikovat a řešit problémy v týmu, jak rozvíjet efektivní komunikační dovednosti, jak řídit konflikty a jak podporovat rozvoj zaměstnanců. Předmět také zahrnuje otázky týmové dynamiky, včetně role a povinností jednotlivých členů týmu, vytváření společné vize a cílů a koordinaci aktivit týmu. Studenti se také dozvědí, jak rozvíjet týmovou kulturu a jak překonávat různé výzvy, jako je týmová neúspěšnost a ztráta motivace. Po absolvování předmětu budou studenti schopni využít efektivní týmové nástroje a techniky pro vedení a rozvoj týmu a zlepší tak výkonnost týmu a celé organizace.

Mezinárodní právo a etika v podnikání

Předmět Mezinárodní právo a etika v podnikání se zabývá základními právními otázkami, se kterými se může setkat manažer v mezinárodním prostředí. Studenti se seznámí s právními systémy a základními právními normami, které upravují mezinárodní obchod. Dále se naučí rozlišovat mezi právními závazky v různých zemích a vyřešit etické dilema. Tento předmět připravuje studenty na rozhodování v situacích, kdy se setkají s etickými a právními problémy v mezinárodním podnikání. Studenti si osvojí kritické myšlení a schopnost aplikovat právní a etické principy na různé situace, se kterými se mohou setkat v praxi. Po absolvování předmětu budou studenti mít hlubší znalosti o mezinárodním právu a etice v podnikání, což jim umožní lépe porozumět a aplikovat různé právní a etické normy v mezinárodním obchodě.

Leadership a osobní rozvoj manažera

Předmět Leadership a osobní rozvoj manažera se zaměřuje na rozvoj manažerských dovedností a osobnostního růstu. Studenti se naučí, jak vytvářet vizi a strategii, jak se učit z chyb, jak motivovat své podřízené a jak budovat týmovou spolupráci. Dále se naučí rozvíjet své osobnostní kvality jako je empatie, sebekontrola, charisma a sebevědomí. Studenti se seznámí s nejnovějšími teoriemi v oblasti leadershipu a osobnostního rozvoje a naučí se je aplikovat v praxi. Po absolvování předmětu budou studenti schopni aplikovat vlastní manažerský styl a strategii v praxi, rozvíjet své dovednosti a osobnostní kvality a vést týmy k dosažení společných cílů.