MBA – Marketing a E-commerce

Základní informace

Dnešní obchodní prostředí se neustále vyvíjí. Globalizace, nové informační technologie a nové distribuční kanály mění pohled na marketing a způsob prodeje. Abychom mohli konkurovat v globálním prostředí, musíme získat přístup na nové trhy, vypořádat se s novými konkurenty a hlavně přistupovat k obchodnímu a marketingovému řízení z inovativnější perspektivy.

Spotřebitelé jsou stále náročnější a mají přístup k informacím, které jim pomáhají při rozhodování. Aby mohly společnosti splnit jejich požadavky, potřebují dobře připravené odborníky s aktualizovaným vzděláním v oblasti marketingu, schopností uspokojit stále více se měnící trh a schopností plně využít nové technologie.

Marketing je tedy bezpochyby základem fungujícího podniku. Je to organizační filozofie a soubor hlavních zásad pro interakci se zákazníky, konkurencí, spolupracovníky a okolím. Marketing zahrnuje plánování a realizaci koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb. Začíná identifikací a měřením potřeb a přání spotřebitelů, hodnocením konkurenčního prostředí, výběrem nejvhodnějších cílových skupin zákazníků a vypracováním marketingové strategie a programu realizace nabídky, která uspokojí potřeby spotřebitelů lépe než konkurence.

Struktura programu

V našem programu MBA v oblasti marketingu absolvujete důležité předměty od vedení organizací až po marketingové strategie, budete zkoumat nákupní zvyklosti, trendy a chování spotřebitelů. Hlavními cíli tohoto studijního programu je zlepšit schopnost absolventů posuzovat tržní příležitosti analýzou zákazníků, konkurentů, spolupracovníků, kontextu a silných a slabých stránek společnosti, vypracovat účinné marketingové strategie k dosažení cílů organizace, navrhnout program realizace strategie tak, abyste maximalizovali její šanci na úspěch a komunikovat a obhajovat svá doporučení jak z kvantitativního, tak z kvalitativního hlediska.

Studijní program je navržen tak, aby sloužil jako úvod do teorie a praxe marketingu. Budete zkoumat teorii a aplikace marketingových koncepcí prostřednictvím kombinace případů, diskusí a přednášek, čerpat materiály z různých zdrojů a prostředí, včetně služeb, spotřebitelských produktů a produktů pro podniky. Studium pro vás bude výzvou, abyste se učili a drželi krok s marketingovými trendy, abyste je mohli využít ve své současné nebo budoucí marketingové kariéře.

Studijní moduly

Globální marketing 21.století

 • Globální marketingový management

 • Marketingová strategie

 • Marketingová komunikace

 • Marketingové řízení

Brand management

 • Marketing produktu a značky

 • Branding

Social media marketing

 • Digitální marketing

 • Marketing sociálních médií

Podpora prodeje

 • Spotřebitelské chování

 • Reklama a podpora prodeje

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MBA činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MBA následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Marketingové řízení

Marketingové řízení je předmět, který se zabývá různými koncepcemi marketingových strategií, postupů a nových technik, které se mění v závislosti na požadavcích a potřebách spotřebitelů. Předmět pomáhá studentům seznámit se s marketingovým procesem, který zahrnuje plánování, stanovení cen a propagaci zboží a služeb na cílovém trhu a zaměřuje se na činnosti, jako jsou propagační techniky, mechanismy snižování nákladů, jakož i vytváření a udržování zákazníků pomocí pečlivé analýzy a předvídání situace na trhu.

Globální marketingový management

Tento předmět se zabývá příležitostmi a problémy spojenými s globálním marketingem. Posuzuje se vliv kulturního, ekonomického, politického a technologického prostředí v různých zemích na marketing. Bude diskutován vztah mezi globálním marketingem a globální obchodní strategií. Budou probírány způsoby analýzy zákazníků a konkurentů v celosvětovém měřítku. Budou zkoumány strategie a taktiky pro rozvoj každého ze čtyř "P" na mezinárodní a globální úrovni, včetně rozvoje politiky produktů, služeb a značky, reklamních, propagačních a komunikačních plánů, distribučních kanálů a cenové politiky v globálním kontextu. Budou zkoumány přístupy k rozhodování o míře globalizace a lokalizace marketingu. Zabývat se budeme také klíčovými aspekty marketingu jak v globálním měřítku, tak v každém z hlavních regionů světa.

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je klíčovým aspektem celkového marketingového poslání společnosti a významným faktorem určujícím její úspěch na trhu. Cílem marketingové komunikace je zprostředkovat významy cílové skupině a vybudovat tak silnou značku. Tento předmět poskytuje studentům příležitost analyzovat, navrhovat a hodnotit různá komunikační a propagační rozhodnutí. Konkrétní témata zahrnují základní rozhodnutí v oblasti marketingové komunikace, kreativní brief, psaní sdělení/kopie, komunikační strategie a mediální strategie. Pro zkoumání těchto otázek poskytuje tento předmět relevantní a aktuální teorie, koncepty, techniky a modely v oblasti marketingové komunikace a propagace.

Marketingová strategie

Hlavním cílem předmětu je poskytnout vám dovednosti a znalosti, které potřebujete k pochopení a fungování v oblasti marketingu. Důraz se klade na témata marketingového prostředí, chování spotřebitelů, segmentace trhu, cílení, positioningu, produktu, služeb, ceny, místa, propagace, reklamy a strategického marketingu integrovaná s tématy etiky a společenské odpovědnosti v souvislosti s marketingem. To vše bude integrováno s koncepty digitálního marketingu, což umožní zaměřit se na neustálý proces změny a obnovy marketingu. Jedním z cílů je, jak prodávat sebe sama, počínaje dobrými prezentačními dovednostmi a hlubším pochopením toho, jak správně zacházet s emocemi v různých situacích.

Marketing produktu a značky

Cílem předmětu je zaměřit se na klíčová témata řízení značky a produktu, která pomohou současným i budoucím marketingovým manažerům v jejich schopnosti strategického rozhodování. Témata byla vybrána na základě odpovědnosti marketingových manažerů, nejnovějších trendů v odvětví a akademického výzkumu. Studium vychází ze stávajících modelů komunikace a spotřebitelského chování, aby se prozkoumalo mnoho otázek, kterým čelí moderní manažer značky. Mezi hlavní témata patří: hodnocení značek, značky a jejich vztahy se spotřebiteli, jak vytvářet kapitál značky a nástroje potřebné k řízení kapitálu v čase.

Branding

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a schopnostmi, které jim umožní pochopit a analyzovat řízení značky a brandingu z pohledu firem a spotřebitelů. Tohoto cíle bude dosaženo pečlivou analýzou klíčových pojmů týkajících se tohoto předmětu: firemní perspektiva; vývoj značky a architektury značky; definice a úloha marketingového mixu; integrace marketingové komunikace a řízení značky; vnímání značky spotřebiteli; atd.

Spotřebitelské chování

Předmět se zaměřuje na pochopení a předvídání spotřebitelského chování prostřednictvím integrace teorií z psychologie, sociologie, antropologie a ekonomie. Důraz bude kladen na to, jak je chování utvářeno vnitřními a vnějšími vlivy. Rozhodování spotřebitelů je často složité a zdaleka ne racionální. Probíraná témata zahrnují význam spotřebitelského chování a výzkumu, vnitřní vlivy, jako je motivace a angažovanost, osobnost, sebepojetí, životní styl, vnímání, učení, utváření a změna postojů a komunikace, vnější vlivy, jako je kultura, subkultura, sociální třída, referenční skupiny a rodina a šíření inovací, a rozhodování spotřebitelů.

Reklama a podpora prodeje

Předmět se zabývá prvky reklamy a podpory prodeje v podnikatelském prostředí. Témata zahrnují reklamní apely a podporu prodeje, výběr médií, využití reklamy a podpory prodeje jako marketingového nástroje a způsoby testování účinnosti. Po jeho absolvování by studenti měli být schopni prokázat pochopení probíraných konceptů prostřednictvím jejich aplikace a budou schopni především vysvětlit použití reklamy a podpory prodeje jako marketingového nástroje, popsat reklamní a propagační apely, vysvětlit vhodný výběr médií a pojednávat o způsobech testování účinnosti reklamy a podpory prodeje.

Marketing sociálních médií

Důležitost strategické přítomnosti na sociálních sítích pro moderní podniky nelze podceňovat. Sociální média se vyvinula tak, aby sloužila jako lepidlo, které spojuje a zlepšuje digitální marketingovou strategii a celkovou zkušenost značky pro spotřebitele, od vytváření místa pro přímý kontakt se spotřebiteli přes poskytování informací o nákupním chování až po zvyšování hodnocení SEO. Tento předmět vás naučí pracovat s různými platformami sociálních médií a jejich nástroji a technikami a jeho cílem je udělat z vás zkušeného marketéra sociálních médií s využitím účinných a osvědčených metodik. Po jeho úspěšném absolvování budete schopni formulovat marketingovou strategii sociálních médií odpovídající vašim potřebám, realizovat účinné marketingové kampaně na sociálních sítích, ovlivňovat povědomí o své značce využitím více kanálů sociálních médií a budovat vztahy s cílovou skupinou a podporovat její zapojení.

Digitální reklama

Tento předmět je sestaven jako úvod do světa digitální a online reklamy. Budeme se v něm zabývat všemi různými typy digitálních reklamních jednotek, reklamními partnery, procesem, nákupem a dalšími informacemi. Je ideální pro všechny, kteří se zajímají o reklamu svého podniku na internetu, hledají práci v oblasti plánování digitálních médií, zajímá je, jak se velké značky rozhodují o umístění reklamy na internetu, studenty zaměřené na marketing a reklamu nebo ty, které obecně zajímá, jak se vytvářejí a servírují reklamy, které vidíte na internetu.