MBA – Podnikání

Základní informace

Rostoucí podniky se musí přizpůsobovat environmentálním a technologickým změnám. Tento studijní program připravuje studenty na výzvy spojené se založením a rozvojem podniku v dnešním dynamickém prostředí. Pomůžeme studentům vytvořit rámec pro jejich nový podnik a poskytneme jim dovednosti nezbytné k tomu, aby se stali podnikatelskými lídry. Studenti si osvojí klíčové schopnosti pro úspěch v oblasti vývoje nových produktů a služeb a řízení malých a rodinných podniků.

Studijní program by měl studenty připravit na to, aby se stali úspěšnými nezávislými podnikateli. Předměty MBA v podnikání zahrnují řízení podniku a učí studenty, jak proměnit koncepty v ziskové společnosti. V rámci studia vybavujeme studenty analytickými zdroji, poznatky a zkušenostmi, které absolventy vyškolí jako samostatné podnikatele, podnikatele v rodinných podnicích nebo podnikatele ve firmách. Tento obor má rozmanitou pracovní náplň a jeho absolvování je skvělým prvním krokem k tomu stát se úspěšným v dnešním podnikatelském světě.

Struktura programu

V tomto programu pokročilého podnikatelského managementu se seznámíte s metodami a způsoby financování podnikatelských záměrů, vytvoříte reálné podnikatelské plány a budete pracovat na projektech, které posílí vaše podnikatelské dovednosti.

Pro ty, kteří hledají více než jeden úspěšný podnik nebo příležitost realizovat více než jeden nápad, může specializovaný titul MBA v oboru podnikatelského managementu někoho posunout od “majitele podniku” k “podnikatelskému magnátovi”.  Prvky, jako je řízení více kanceláří, poboček nebo dokonce franšízování podniku, jsou někdy obzvláště obtížné – ale s pevným teoretickým základem a praktickými, použitelnými zkušenostmi je cesta k růstu podniku spojena s menšími riziky. Studenti navíc mohou zkoumat příležitosti nejen v rámci své vlastní komunity, ale jsou vedeni ke studiu mezinárodních obchodních vzorců a požadavků a k posuzování možností globální interakce nebo expanze.

Studijní moduly

Základy podnikání

 • Management a řízení podniku

 • Podnikové finance

 • HR management

 • Manažerské účetnictví

Podnikatelská strategie

 • Podnikatelské prognózování a plánování

 • Řízení interních nákladů

 • Podniková strategie

 • Projektový management

Marketing a komunikace

 • Obchodní komunikace a etika

 • Marketingový management

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MBA činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MBA následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Podnikatelské prognózování a plánování

Cílem tohoto předmětu je vštípit studentům porozumění procesu prognózování a rozpočtování a naučit je připravovat prognózy prodeje pro nové a stávající podniky, připravovat rozpočty variabilních a fixních nákladů na podporu prognóz prodeje a dokumentovat a dokládat výsledné prognózy, a také připravovat prognózy peněžních toků a určovat počáteční náklady nového podniku. Studenti budou rozvíjet kritické myšlení na vyšší úrovni, což se projeví analýzou, hodnocením a syntézou. Studenti získají porozumění procesu, který je spojen se skutečným založením podnikatelského podniku, a studenti se naučí, jak vytvářet a prezentovat prohlášení o vizi a plány podniku. Studenti si osvojí dovednosti kritického myšlení na vyšší úrovni, které se projevují analýzou, hodnocením a syntézou.

Podnikatelská strategie

Hlavním způsobem, jakým podnikatelská strategie v konečném důsledku vytváří hodnotu, je zvýšení schopnosti podniků v portfoliu vytvářet a udržovat konkurenční výhodu. Hlavními tématy, kterými se budete zabývat, jsou diverzifikace, vertikální integrace, restrukturalizace, synergie, alianční strategie a globální strategie. Představíme si tedy řadu nástrojů, které nám pomohou tato témata analyzovat. Hlavním cílem předmětu je seznámit vás s primárními rozhodnutími, nástroji a koncepty podnikové strategie. Na konci předmětu by absolventi měli být schopni pochopit, jak mohou firmy s více podniky vytvářet hodnoty, být schopni identifikovat příležitosti ke zlepšení strategie, pochopit a umět analyzovat hlavní přínosy a rizika různých diverzifikačních strategií, porozumět ekonomickým a organizačním skutečnostem, které se skrývají za pojmem "synergie", a být schopni identifikovat a analyzovat synergické příležitosti.

Management a řízení podniku

Předmět se zabývá základy teorie a praxe managementu a základními principy a praxí podnikání a organizací v místním a mezinárodním kontextu. Získáte rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti navrhování a realizace strategie na různých úrovních podnikové organizace a dalších typů organizací, jako jsou veřejné, neziskové a družstevní. Specializované možnosti poskytují přehled o složitých a měnících se vztazích mezi obchodními korporacemi, jejich zainteresovanými stranami a společnostmi, v nichž působí.

Podnikové finance

Předmět popisuje teorii a praxi podnikových financí. Jeho cílem je poskytnout koncepční základy a vytvořit rámec pro přijímání investičních a finančních rozhodnutí podniků. Obsah bude velmi užitečný pro začínající investiční analytiky, finanční manažery, odborníky na podnikové finance a budoucí finanční ředitele. Předmět se zabývá pochopením hlavních finančních rozhodnutí, kterým čelí podnikoví manažeři, a tím, co a proč dělají podnikoví finanční profesionálové. Budeme kombinovat teorii s praxí, abychom v konečném důsledku pochopili, co by měli podnikoví finanční profesionálové dělat, aby zvýšili hodnotu společnosti a bohatství akcionářů. Mezi hlavní témata patří časová hodnota peněz a úrokové sazby, oceňování projektů a firem, analýza projektů, rozhodování o kapitálovém rozpočtu, rozhodování o kapitálové struktuře, vztah rizika a výnosu, finanční analýza atd.

HR Management

Tento předmět zahrnuje nejen teorie, ale také umožňuje studentům procvičit si postupy při přijímání zaměstnanců. Zaměřuje se především na administrativní služby, správu zaměstnanců a řízení výkonnosti a především na proces přijímání zaměstnanců. Předmět pomáhá studentům studovat a získávat znalosti a zásady, které jsou potřebné pro řízení lidských zdrojů společnosti. Hlavním cílem Řízení lidských zdrojů je zajistit důležité a odpovídající zdroje pro společnost, proto v sobě zahrnuje kombinaci různých předmětů, které zahrnují obchodní prostředí, komunikační dovednosti a manažerské účetnictví.

Obchodní etika

Tento předmět představuje příležitost, jak uplatnit v praxi všechny získané znalosti a potvrdit si, že proces vyjednávání a obchodní komunikace je dynamický a vždy se dá zlepšit. Naučíte se uplatňovat klíčové vyjednávací dovednosti a styly pro vedení efektivních jednání a dosahování uspokojivých dohod, osvojíte si komunikační techniky, které zlepšují vztahy a podněcují spolupráci mezi zúčastněnými stranami, a také si osvojíte kritické myšlení, abyste zvládali emoce a konstruktivně řešili konflikty.

Projektový management

Studiem předmětu projektový management získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Projektový management přináší v praxi řadu změn i rizik a problémů z nich vyplývajících s nutností odhalení a odstranění jejich příčin. Předmět se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů.

Manažerské účetnictví

Předmět seznamuje studenty se současnými koncepcemi a technikami manažerského účetnictví. Mezi hlavní témata patří úloha účetních v interním rozhodování; nástroje používané při navrhování a vývoji systémů kalkulace nákladů; příprava rozpočtů a jejich úloha jako nástroje plánování a kontroly; další nástroje rozhodování včetně cenových rozhodnutí, problematiky zásob a nákladů na kvalitu a podvody. Dozvíte se, jak používat účetnictví k usnadnění a sladění rozhodování vlastníků, manažerů a zaměstnanců, a také jak účetní vytvářejí, organizují, interpretují a sdělují informace, které zlepšují interní procesy a umožňují organizacím identifikovat a využívat příležitosti k vytváření hodnoty v rámci dodavatelského řetězce a u zákazníků.

Řízení interních nákladů

Předmět nabízí jednotlivým manažerům jedinečnou příležitost osvojit si postupy řízení založené na nákladovém účetnictví a strategie pro přijímání chytrých obchodních rozhodnutí, která ospravedlňují výsledky a vytvářejí hodnotu. Naučíte se analyzovat výkonnost projektů, a dokonce celých oddělení, z finančního hlediska, získáte hlubší porozumění řízení nákladů a způsobu rozdělování zdrojů v rámci organizace a pochopíte, jak využít analýzu nákladů a odchylek k tomu, abyste zajistili úspěch konkrétního projektu nebo oddělení.

Marketingový management

Marketingový management je předmět, který se zabývá různými koncepcemi marketingových strategií, postupů a nových technik, které se mění v závislosti na požadavcích a potřebách spotřebitelů. Předmět pomáhá studentům seznámit se s marketingovým procesem, který zahrnuje plánování, stanovení cen a propagaci zboží a služeb na cílovém trhu a zaměřuje se na činnosti, jako jsou propagační techniky, mechanismy snižování nákladů, jakož i vytváření a udržování zákazníků pomocí pečlivé analýzy a předvídání situace na trhu.