MBA – Management

Základní informace

Pokud si chcete prohloubit vzdělání a zvýšit tak své šance na získání skvělého zaměstnání kdekoli na světě, je pro vás studium MBA skvělou volbou.

Studijní program je zaměřený na základní management, díky čemuž budete po jeho absolvování připraveni řídit podnik a realizovat různé obchodní strategie. Mimo jiné budete mít také základy finančního řízení, logistiky, řízení dodavatelského řetězce nebo budete schopni provádět různé operace související s řízením společnosti či většího týmu.

Kromě teoretických znalosti a praktických příkladů z oblasti managementu získáte také základní vhled do oblasti obchodního vyjednávání, brandingu, strategické analýzy či marketingu, jelikož se jedná o oblasti, které jsou pro řízení společnosti klíčové, a proto je dobré se v nich alespoň částečně orientovat.

V průběhu studia budete rozvíjet nejen své znalosti a dovednosti v oblasti managementu a podnikání, důležité jsou také osobnostní prvky a různé personální strategie, které vám umožní lépe vést větší či menší tým v rámci společnosti. Získáte proto také základy obchodní komunikace a vyjednávání, manažerské psychologie, komunikačních schopnosti a soft skills.

Struktura programu

S absolvováním studijního programu se zaměřením na management a vedení společnosti se naučíte motivovat a rozvíjet pracovní sílu, identifikovat tržní příležitosti a výzvy, předcházet problémům a řešit je, udržovat fiskální odpovědnost a vytvářet kulturu důstojnosti, respektu a etického chování na pracovišti.

V tomto studijním programu získáte vhled do stylů řízení a vedení. Program je koncipován s ohledem na flexibilitu, znalosti a reálné zkušenosti, které moderní vedoucí pracovníci potřebují pro svůj kariérní postup.

Jednotlivé předměty se zaměřují na základy strategií a problematiku spojenou s globálním podnikáním a na pochopení role odborníků na lidské zdroje jako klíčových aktérů organizace. Cílem je připravit jednotlivce na manažerské funkce v podnikatelských, vládních a neziskových subjektech. Tato specializace rozvíjí široké dovednosti v oblasti řízení multifunkčních týmů, projektového řízení, aplikace technologií a vývoje nových produktů a služeb a zaměřuje se na řízení různorodých pracovních sil a na konkurenci v multikulturním globálním prostředí.

Studijní moduly

Základy managementu

 • Management a řízení podniku

 • Strategický management

 • Finanční management

 • Marketingový management

 • HR Management

Osobní rozvoj

 • Leadership a týmová práce

 • Udržitelný rozvoj

Vedení a řízení

 • Řízení projektů

 • Řízení rizik

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MBA činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MBA následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Management a řízení podniku

Předmět se zabývá základy teorie a praxe managementu a základními principy a praxí podnikání a organizací v místním a mezinárodním kontextu. Získáte rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti navrhování a realizace strategie na různých úrovních podnikové organizace a dalších typů organizací, jako jsou veřejné, neziskové a družstevní. Specializované možnosti poskytují přehled o složitých a měnících se vztazích mezi obchodními korporacemi, jejich zainteresovanými stranami a společnostmi, v nichž působí.

Strategický management

Předmět Strategický management seznamuje studenty s klíčovými koncepty, nástroji a principy formulace strategie a analýzy konkurence. Zabývá se manažerskými rozhodnutími a činnostmi, které ovlivňují výkonnost a přežití obchodních podniků. Zaměřuje se na informace, analýzy, organizační procesy a dovednosti a obchodní úsudek, které musí manažeři využívat při navrhování strategií, určování pozice svých podniků, vymezování hranic firmy a maximalizaci dlouhodobých zisků v podmínkách nejistoty a konkurence. V rámci studia předmět spojuje a rozvíjí všechny myšlenky, koncepty a teorie z ostatních předmětů, jako je účetnictví, ekonomie, finance, marketing, organizační chování a statistika.

Leadership a týmová práce

Leadership a týmová práce mají přímý vliv na schopnost organizace plnit své poslání. Vedení je potřeba k tomu, abyste se ujistili, že všichni v týmu jdou stejným směrem a usilují o stejný cíl. Tento předmět představuje, vysvětluje a zkoumá, jak lidé spolupracují, aby pochopili problémy a příležitosti a společně vymýšleli, vyvíjeli a realizovali řešení. Poskytuje studentům poznatky o sobě samých i o ostatních a o tom, jak efektivně spolupracovat. Na konci kurzu budou mít studenti základní znalosti a dovednosti, jak porozumět sobě a ostatním, jak pracovat v týmech a jak týmy vytvářet, rozvíjet a vést.

Udržitelný rozvoj

Vzdělávání zaměřené na udržitelný rozvoj je proces, který studenty vybavuje znalostmi a porozuměním, dovednostmi a vlastnostmi potřebnými k tomu, aby pracovali a žili způsobem, který zajišťuje environmentální, sociální a ekonomický blahobyt v současnosti i pro budoucí generace. V tomto předmětu se seznámíme s historií udržitelného rozvoje, která čerpá z literatury z oblasti geografie, sociologie, inženýrství, psychologie, ekonomie a přírodních věd. Prozkoumáme kritiku udržitelného rozvoje a donutíme se zamyslet nad tím, zda je v "reálném světě" možný, praktický nebo dokonce užitečný. Prozkoumáme několik klíčových výzev, přičemž udržitelný rozvoj použijeme jako optiku nebo rámec. A nakonec, a to především kreativně, se pokusíme nově interpretovat udržitelný rozvoj ve světě rostoucí nerovnosti.

Finanční management

Tento předmět je zaměřen na oblast finančního řízení. Ukážeme manažerům, jak spolupracovat s účetními a finančními odděleními, pomůžeme jim pochopit, jak firmy plní své finanční cíle s využitím finančního rozhodování. V rámci studia budou také vysvětleny finanční nástroje a techniky, které mohou být použity k tomu, aby pomohly firmám maximalizovat hodnotu zlepšením rozhodnutí týkajících se rozpočtování kapitálu, kapitálové struktury a řízení pracovního kapitálu. Budete se zabývat také řadou souvisejících témat, včetně nadnárodního finančního řízení, řízení rizik, fúzí a akvizic.

Marketingový management

Marketingový management je předmět, který se zabývá různými koncepcemi marketingových strategií, postupů a nových technik, které se mění v závislosti na požadavcích a potřebách spotřebitelů. Předmět pomáhá studentům seznámit se s marketingovým procesem, který zahrnuje plánování, stanovení cen a propagaci zboží a služeb na cílovém trhu a zaměřuje se na činnosti, jako jsou propagační techniky, mechanismy snižování nákladů, jakož i vytváření a udržování zákazníků pomocí pečlivé analýzy a předvídání situace na trhu.

HR Management

Tento předmět zahrnuje nejen teorie, ale také umožňuje studentům procvičit si postupy při přijímání zaměstnanců. Zaměřuje se především na administrativní služby, správu zaměstnanců a řízení výkonnosti a především na proces přijímání zaměstnanců. Předmět pomáhá studentům studovat a získávat znalosti a zásady, které jsou potřebné pro řízení lidských zdrojů společnosti. Hlavním cílem Řízení lidských zdrojů je zajistit důležité a odpovídající zdroje pro společnost, proto v sobě zahrnuje kombinaci různých předmětů, které zahrnují obchodní prostředí, komunikační dovednosti a manažerské účetnictví.

Projektový management

Řízení projektů je nezbytnou součástí mnoha profesí a mnoha životních situací. Úvod do projektového řízení je ideálním výchozím bodem, pokud potřebujete řídit projekty v práci nebo doma a zároveň nemusíte být formálně vyškoleným projektovým manažerem. Chcete-li úspěšně realizovat projekt, je důležité začít tím, že si jasně stanovíte, o jaký projekt se jedná a jaké budou jeho výsledky. V rámci předmětu vám ukážeme praktické způsoby, jak prozkoumat a pochopit cíle od samého počátku projektu a zvážit všechny faktory, které mohou ovlivnit jeho realizaci. Krok za krokem se naučíte, jak plánovat, stanovit rozsah, harmonogram, náklady a řídit projekt od začátku do konce. Protože každý projekt závisí na lidech, kteří jej realizují, kurz vám také umožní prozkoumat, jak můžete efektivně komunikovat, řídit lidi a využívat vůdčí schopnosti k úspěšnému uskutečnění vlastního projektu.

Řízení rizik

V tomto předmětu se seznámíte s různými typy obchodních a finančních rizik, jejich zdroji a osvědčenými metodami měření rizik. Předmět vám pomůže posoudit různé typy rizik a stanovit limity rizik, popíše klíčové faktory, které ovlivňují jednotlivé typy rizik, a určí kroky potřebné k výběru pravděpodobnostních rozdělení pro odhad rizika. Seznámíte se s historií a vývojem řízení rizik jako vědy a s finančními a obchodními trendy, které formovaly praxi řízení rizik. Po jeho absolvování budete mít základní znalosti pro měření, hodnocení a řízení rizik ve vaší organizaci.

Mezinárodní obchod

Studiem předmětu mezinárodní obchod jsou studenti seznámeni s obchodováním na mezinárodním trhu. V předmětu jsou důkladně vysvětleny pojmy otevřenost ekonomiky, uzavřenost ekonomiky a vývoz a dovoz zboží. Dále se předmět zaměřuje na členství ČR v EU a jeho dopady v mezinárodním obchodě. V předmětu se studenti seznamují s typy mezinárodního obchodu a důsledky mezinárodního obchodu na ekonomické procesy.